Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 849-ПВР/НС
София, 3 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: заличаване на наблюдател от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“

В Централната избирателна комисия на електронната поща е постъпило писмо от Ива Лазарова – изпълнителен директор на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, с вх. № ПВРНС-18-6 от 01.1.2021 г., с искане от публичния регистър на наблюдателите да бъде заличен Иво Константинов Добрев, регистриран с Решение № 819-ПВР/НС от 28.10.2021 г. на ЦИК като наблюдател извън страната от сдружението.

На 29.10.2021 г. Иво Константинов Добрев чрез писмо по електронната поща уведомява сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, че има желание да се включи в секционна избирателна комисия в гр. Монреал, Канада, и няма да има възможност да бъде независим наблюдател на изборите.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА като наблюдател 1 (един) упълномощен представител на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ – Иво Константинов Добрев, ЕГН … , и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения