Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 849-ПВР/НС
София, 3 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: заличаване на наблюдател от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“

В Централната избирателна комисия на електронната поща е постъпило писмо от Ива Лазарова – изпълнителен директор на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, с вх. № ПВРНС-18-6 от 01.1.2021 г., с искане от публичния регистър на наблюдателите да бъде заличен Иво Константинов Добрев, регистриран с Решение № 819-ПВР/НС от 28.10.2021 г. на ЦИК като наблюдател извън страната от сдружението.

На 29.10.2021 г. Иво Константинов Добрев чрез писмо по електронната поща уведомява сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, че има желание да се включи в секционна избирателна комисия в гр. Монреал, Канада, и няма да има възможност да бъде независим наблюдател на изборите.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА като наблюдател 1 (един) упълномощен представител на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ – Иво Константинов Добрев, ЕГН … , и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения