Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 846-ПВР/МИ
София, 19 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Горна Малина, Софийска област, назначена с Решение № 186-ПВР/МИ от 11 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-648/19.09.2011 г. от Таня Цветанова Гергушка - общински председател за община Горна Малина от ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД" за замяна на члена на ОИК - Горна Малина, Таня Цветанова Гергушка с резерва Детелина Кирилова Стойнова. Към предложението е приложена молба от Таня Цветанова Гергушка за освобождаването й като член на ОИК - Горна Малина. По преписката са налични декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Детелина Кирилова Стойнова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Горна Малина, Софийска област, Таня Цветанова Гергушка, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 16 от 01.09.2011 г.
2. НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Горна Малина, Софийска област, Детелина Кирилова Стойнова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения