Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 840-ПВР/НС
София, 1 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 5-3 от 01.11.2021 г. от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, регистрирано с Решение на ЦИК № 761-ПВР/НС от 19.10.2021 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., подписано от представляващия Константина Стефанова Кипрова, чрез Александър Георгиев Данаилов.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Константина Стефанова Кипрова, в полза на 124 (сто двадесет и четири) лица – упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“

- списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 124 (сто двадесет и четири) бр.

На 01.11.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 117 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 7 от лицата са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 4, т. 3 и т. 4, ал. 8 във връзка с чл. 111, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23.09.2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 117 (сто и седемнадесет) упълномощени представители на сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Атанас Стефанов Пеев

...

2.     

Ангел Георгиев Ангелов

...

3.     

Ангел Стоянов Колев

...

4.     

Андон Митев Андонов

...

5.     

Апостол Петров Маринов

...

6.     

Атанас Петров Дамянов

...

7.     

Божидар Тодоров Къналиев

...

8.     

Бончо Иванов Иванов

...

9.     

Борислав Димитров Стефанов

...

10.  

Валентина Стоянова Попова

...

11.  

Валери Маринов Славов

...

12.  

Васил Георгиев Василев

...

13.  

Васко Стратиев Делчев

...

14.  

Веселин Нанев Михайлов

...

15.  

Веселина Николова Делчева

...

16.  

Галина Василева Канева

...

17.  

Галина Жекова Сиракова

...

18.  

Ганка Атанасова Господинова

...

19.  

Георги Александров Янков

...

20.  

Георги Манахилов Георгиев

...

21.  

Гергана Красимирова Стоева

...

22.  

Господин Цветков Колев

...

23.  

Данаил Петков Димов

...

24.  

Даниела Атанасова Попова

...

25.  

Делчо Бонев Делчев

...

26.  

Деница Димитрова Делчева

...

27.  

Деница Тинкова Лацова

...

28.  

Димитринка Василева Велева

...

29.  

Димитър Атанасов Бахтичев

...

30.  

Димитър Жеков Жеков

...

31.  

Димитър Петков Димитров

...

32.  

Димитър Петров Петров

...

33.  

Ева Недялкова Дянкова

...

34.  

Евелина Маркова Гочева

...

35.  

Елена Ганчева Георгиева

...

36.  

Елена Христофорова Нанева

...

37.  

Желязко Иванов Желязков

...

38.  

Живко Желчев Петков

...

39.  

Живко Костов Хубенов

...

40.  

Живко Сребрев Димитров

...

41.  

Здравко Атанасов Черкезов

...

42.  

Иван Андонов Каравасилев

...

43.  

Иван Делчев Делчев

...

44.  

Иван Димитров Демирев

...

45.  

Иван Димчев Иванов

...

46.  

Иван Колев Крайчев

...

47.  

Иван Митев Митев

...

48.  

Иван Петров Динчев

...

49.  

Иванка Недева Ангелова

...

50.  

Ивелина Георгиева Ванчева

...

51.  

Илиана Атанасова Ивова

...

52.  

Йовка Танева Попова

...

53.  

Йовчо Стоянов Йовчев

...

54.  

Йордан Тодоров Димитров

...

55.  

Йорданка Атанасова Лекова

...

56.  

Калин Делчев Калинов

...

57.  

Камен Стратиев Василев

...

58.  

Каролина Росенова Якимова

...

59.  

Константина Миткова Иванова

...

60.  

Коста Ангелов Костов

...

61.  

Красимир Кирилов Стойчев

...

62.  

Красимира Атанасова Петкова

...

63.  

Кръстьо Ангелов Павлов

...

64.  

Кръстьо Вълканов Кръстев

...

65.  

Лозко Стойчев Теодосиев

...

66.  

Марин Тодоров Първанов

...

67.  

Мария Бончева Караджова

...

68.  

Мария Георгиева Егерер

...

69.  

Мария Канева Стамова

...

70.  

Мария Недялкова Маркова

...

71.  

Мария Руменова Пенева

...

72.  

Милена Петкова Василева

...

73.  

Мирослав Василев Николов

...

74.  

Мирослав Емилов Арабов

...

75.  

Мирослава Димитрова Делчева

...

76.  

Митко Методиев Михайлов

...

77.  

Митко Славчев Димитров

...

78.  

Митко Тодоров Друмев

...

79.  

Михаил Атанасов Михайлов

...

80.  

Михаил Иванов Милков

...

81.  

Наргюс Исмаилова Сабриева

...

82.  

Наско Вангелов Атанасов

...

83.  

Наталия Делчева Желязкова

...

84.  

Наташа Иванова Иванова

...

85.  

Недялка Тодорова Ангова

...

86.  

Нела Колева Табакова

...

87.  

Николай Митков Колев

...

88.  

Огнян Цанков Демирев

...

89.  

Паскал Димитров Митев

...

90.  

Пенка Митева Славова

...

91.  

Пенка Стефанова Стойчева

...

92.  

Петко Цветков Колев

...

93.  

Петър Георгиев Тончев

...

94.  

Петя Христова Христозова

...

95.  

Пламен Господинов Петков

...

96.  

Пламен Тодоров Минев

...

97.  

Радка Христова Тодева

...

98.  

Росен Латев Русев

...

99.  

Светла Валентинова Вангелова

...

100.                

Слави Тилев Славов

...

101.                

Соня Димитрова Янкова

...

102.                

Станимир Христозов Данев

...

103.                

Станислав Желязков Тодев

...

104.                

Стефка Тодорова Димова

...

105.                

Стойчо Иванов Василев

...

106.                

Танка Тончева Тодорова

...

107.                

Татяна Георгиева Хубенова

...

108.                

Тенчо Русев Тенев

...

109.                

Теодора Димитрова Тодорова

...

110.                

Тодор Петров Тодоров

...

111.                

Тодорка Тотева Игнатова

...

112.                

Тонка Димитрова Петева

...

113.                

Тончо Сталев Тонев

...

114.                

Траяна Миткова Делчева

...

115.                

Христо Димитров Христов

...

116.                

Христо Стефчев Статев

...

117.                

Янко Бончев Маринов

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения