Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 84-ЕП
София, 4 април 2014 г.

ОТНОСНО: попълване на електронен регистър и комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

На основание чл. 73 във вр. с чл. 57, ал. 1, т. 1 и  чл. 58 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Приема указания за попълване на електронен регистър на жалбите, воден от РИК, и комплектуване на жалбите срещу решенията на РИК, приложени към настоящото решение и представляващи неразделна част от него.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения