Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 84-МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ОТЕЧЕСТВО” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ОТЕЧЕСТВО", подписано от Радослав Николов Коев - председател и представляващ партията, заведено под № 40 на 2 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решение от 23.08.2007 г. по ф.д. № 11093/2007 г. на СГС - ФО, 5 състав, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 20.07.2011 г. от СГС - ФО, 4 състав, по ф. д. № 11093/2007 г.; заверени от партията копия от стр. 1 и стр. 168 на „Държавен вестник", бр. 75 от 18.09.2007 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; протокол от Първия конгрес на политическа партия „ОТЕЧЕСТВО" от 17.09.2009 г. за делегиране на правомощия на Управителния съвет на партията за взимане на решения, съгласно устава на политическа партия „ОТЕЧЕСТВО", за участие в избори 2011 г.; протокол № 39 от проведено заседание на Изпълнителното бюро на политическа партия „ОТЕЧЕСТВО" с който е взето решение да се задължи Управителният съвет на ПП „ОТЕЧЕСТВО" да извърши необходимата организация във връзка с участие на ПП „ОТЕЧЕСТВО" за кметове на общини, населени места и общински съветници; протокол № 12 от Заседание на Управителния съвет на ПП „ОТЕЧЕСТВО" от 19.07.2011 г. с прието решение за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и регистрацията й в ЦИК; образец от подписа на представляващия партията, нотариално заверен; образец от печата на ПП „ОТЕЧЕСТВО", нотариално заверен; удостоверение № 48 -00-396 от 25.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 20.07.2011 г., издадено от СГС - ТО, по ф.д. № 11093/2007 г.; удостоверение на Централна кооперативна банка АД - клон Варна от 11.07.2011 г., за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; пълномощно от представляващия партията Радослав Николов Коев на името на Надя Радева Динчева да подаде в ЦИК заявление за участие на ПП „ОТЕЧЕСТВО" в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9439 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

След извършена проверка от ГД „ГРАО" на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията, се установява, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, съгласно протокол № 92-00-670 от 08.08.2011 г.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 89 и чл. 90, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „ОТЕЧЕСТВО" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3507-МИ / 25.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3506-МИ / 25.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ново Железаре, община Хисаря, област Пловдив

  • № 3505-МИ / 25.06.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Варна

  • всички решения