Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 839-ПВР/НС
София, 1 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 6-2 от 01.11.2021 г. от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“, подписано от представляващия Тодор Христов Гунчев, чрез Любомир Георгиев Илиев, регистрирана с Решение № 769-ПВР/НС от 20.10.2021 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Тодор Христов Гунчев, представляващ сдружението, в полза на 30 (тридесет) лица – представители на сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“;

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 30 (тридесет) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 30 лица за страната.

На 1 ноември 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 29 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за едно лице са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 29 (двадесет и девет) упълномощени представители на сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Алексей Ангелов Алексеев

 

2.

Ангел Красимиров Ангелов

 

3.

Ангел Митков Илиев

 

4.

Андрей Ангелов Симеонов

 

5.

Атанаска Тончева Бялкова

 

6.

Богомила Иванова Петрова

 

7.

Данаил Христозов Данев

 

8.

Данко Семов Добрев

 

9.

Делчо Генчев Делчев

 

10.

Динко Петров Господинов

 

11.

Дияна Делчева Христова

 

12.

Енчо Митков Иванов

 

13.

Живко Георгиев Станчев

 

14.

Златка Димитрова Миланова

 

15.

Златка Колева Тодорова

 

16.

Златка Митева Гочева

 

17.

Йордан Динков Димитров

 

18.

Красимир Делчев Кирчев

 

19.

Кънчо Семов Якимов

 

20.

Маша Руменова Владимирова

 

21.

Михаил Димитров Георгиев

 

22.

Младен Недялков Колев

 

23.

Петър Илев Тодоров

 

24.

Радко Димитров Стоев

 

25.

Сашо Дамянов Митев

 

26.

Симеон Сашов Асенов

 

27.

Теодор Иванов Панев

 

28.

Цанка Демирева Матева

 

29.

Чонка Господинова Димитрова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.а


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения