Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 838-МИ
София, 19 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба от Саша Атанасова Филипова – упълномощен представител на ПП „Национално движение за стабилност и възход”, срещу решение № 54 от 18.09.2011 г. на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

Постъпила е жалба с вх. № 930 от 19.09.2011 г. на ЦИК от Саша Атанасова Филипова - упълномощен представител на ПП „Национално движение за стабилност и възход", срещу решение № 54 от 18.09.2011 г. на ОИК - Ракитово, с което на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК е заличена регистрацията на Тодор Василев Белев, издигнат за кандидат за кмет на кметство Дорково, община Ракитово, от ПП „Национално движение за стабилност и възход". В жалбата подробно са развити основания, както и са приложени писмени доказателства, установявайки обстоятелствата, че посоченият кандидат за кмет на кметство непрекъснато живее на територията на Република България от 01.12.2006 г., поради което атакуваното решение на ОИК е незаконосъобразно, нарушава основни конституционни права на български граждани в противоречие с принципа за правовата държава, и се моли за неговата отмяна.
Централната избирателна комисия намери постъпилата жалба за допустима, като подадена в срок срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК и от лице с правен интерес от оспорването. Разгледана по същество същата е неоснователна.
С решение № 53 от 17.09.2011 г. ОИК - Ракитово, е регистрирала Тодор Василев Белев за кандидат за кмет на кметство Дорково, община Ракитово, в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. С обжалваното решение № 54 от 18.09.2011 г. ОИК - Ракитово, на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК е заличила регистрацията на кандидата за кмет на с. Дорково, община Ракитово, Тодор Василев Белев, като се е позовала на писмо от 17.09.2011 г. на Дирекция „АПИОН" при община Ракитово, с което на ОИК са представени два броя удостоверения № АОУ-490/17.09.2011 г. и № АОУ-489/17.09.2011 г., от които е видно, че постоянният адрес на кандидата е в с. Дорково, община Ракитово, ул. „Лиляна Димитрова" № 14, а настоящият адрес на кандидата е в Република Италия, считано от 27.11.2000 г. Общинската избирателна комисия се е позовала на разпоредбата на чл. 4, ал. 5 от ИК, съгласно която право да бъдат избирани за кметове и общински съветници имат българските граждани, които нямат друго гражданство в държава извън Европейския съюз, навършили са 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните четири месеца в съответното населено място. С оспорваното решение ОИК приема, че в конкретния случай не е налице изискването на закона кандидатът Тодор Василев Белев да е живял в с. Дорково, община Ракитово, през последните четири месеца преди изборите. Така развитите мотиви са правилни, тъй като видно от приложеното по преписката удостоверение с № АОУ-490 от 17.09.2011 г. настоящият адрес е в Република Италия от 27.11.2000 г. Неоснователни са възраженията на жалбоподателя, че коментираното законово изискване е свързано с фактическото живеене на кандидата в съответното населено място, тъй като § 1, т. 5 от ДР на ИК дефинирайки „живял през последните четири месеца в съответното населено място" по смисъла на чл. 4, ал. 5 от ИК, изисква лицето - кандидат да е български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство, или да е български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства, но на територията на Република България. В разглеждания случай кандидатът има настоящ адрес извън територията на Република България, поради което за него не са налице хипотезите по § 1, т. 5 от ДР на ИК. Ето защо атакуваното решение е правилно и следва да се остави в сила.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33, ал. 3, чл. 4, ал. 5, § 1, т. 5 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 930 от 19.09.2011 г. на ЦИК от Саша Атанасова Филипова - упълномощен представител на ПП „Национално движение за стабилност и възход", срещу решение № 54 от 18.09.2011 г. на ОИК - Ракитово, с което на основание чл. 33, ал. 1, т. 16 от ИК е заличена регистрацията на Тодор Василев Белев, издигнат за кандидат за кмет на кметство Дорково, община Ракитово, от ПП „Национално движение за стабилност и възход".
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения