Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 837-НС
София, 4 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на фондация „Европейска алтернатива и развитие“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № 6 от 02.09.2014 г. от фондация „Европейска алтернатива и развитие", представлявана от Валентин Йовков Тончев - председател на УС на фондацията, чрез пълномощника Реджеп Бакия Черкез, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на фондацията от 26 август 2014 г. по ф.д. № 541/2010 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Валентин Йовков Тончев, представляващ фондацията, в полза на Реджеп Бакия Черкез; пълномощно от Реджеп Бакия Черкез в полза на 302 (триста и две) лица - представители на фондация „Европейска алтернатива и развитие"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от фондацията лица като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. на хартиен и в електронен вид на технически носител. С вх. № НС-00-97 от 26.08.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, предложени от фондация „Европейска алтернатива и развитие".

От писмо с вх. № 6 от 02.09.2014 г. на ЦИК от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, предложени от фондация „Европейска алтернатива и развитие" се установи, че всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА фондация „Европейска алтернатива и развитие", за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 302 упълномощени представители на фондация „Европейска алтернатива и развитие", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Мюжгян Бехчедова Ходжова
2. Емине Бейсимова Дурмушева
3. Рамадан Яшар Шабан
4. Мелиха Мехмед Челеби
5. Светла Василева Терзиева
6. Йълмаз Байрамов Юмеров
7. Салимехмед Дурмуш Мехмед
8. Стефан Ангелов Филипов
9. Ергюн Назъм Мюмюн
10. Фикрет Мурад Бюлюкбаш
11. Тунджай Рафетов Исмаилов
12. Абдурахман Мехмед Сюлейман
13. Вайтин Нуритин Шакир
14. Сейхан Сали Хасан
15. Васви Селим Емин
16. Шахин Шукри Фейзула
17. Фаритин Ахмед Юсеин
18. Мюмюн Мустафа Бекир
19. Ферди Неджатин Рюстем
20. Тунджай Мохамед Мустафа
21. Красимира Чавдарова Осман
22. Кемал Мюмюн Мюмюн
23. Мехмед Хикмет Алиш
24. Джейлан Рамадан Халил
25. Салимехмед Мустафа Сюлейман
26. Тунджай Мустафа Мустафа
27. Ниязи Халил Халил
28. Фахри Ахмед Мустафа
29. Емурла Юктай Емурла
30. Саадеттин Фаитин Иляз
31. Назми Исмаил Али
32. Сали Ахмед Халибрям
33. Сали Местан Емин
34. Юсеин Бейсим Юсеин
35. Сунай Алим Ахмед
36. Орхан Яшар Али
37. Феим Мюмюн Мюмюн
38. Милен Алипиев Караджов
39. Айхан Осман Мустафа
40. Мюмюн Шабан Юмер
41. Ахмед Фахри Кехая
42. Исмет Хълми Юсуф
43. Еркан Шюкрю Хасан
44. Йълмаз Ахмед Али
45. Хюсеин Мустафа Байрам
46. Месут Юсеин Садък
47. Исмаил Реджеб Мехмед
48. Васви Реджеб Гюлюстан
49. Вергюл Юсеин Юсеин
50. Йълмаз Руфат Камбер
51. Айше Айдън Мехмед
52. Фериде Юксел Емин
53. Дженгиз Селим Ибрям
54. Хасан Шюкрю Хасан
55. Беркант Шюкрю Юсуф
56. Севгюл Хасан Юзеир
57. Мехмет Ведат Мехмед
58. Юсеин Мохамед Махмуд
59. Ерджан Юмер Фърънджъ
60. Асен Альошев Палов
61. Тасим Феим Хадживейсал
62. Иван Димитров Мюзирски
63. Назми Ахмед Мустафа
64. Неджат Ахмед Халил
65. Рейхан Мюмюн Ибрям
66. Джавит Юсуф Хайрулла
67. Метин Зекерие Халил
68. Мюмюн Адем Бекир
69. Самет Ахмед Хасан
70. Риза Фахри Местан
71. Сами Хасан Везир
72. Танер Тасим Моллахасан
73. Фатма Ахмед Хасан
74. Фердун Бекир Абдурахман
75. Юсеин Юсуф Мехмед
76. Сезгин Юмер Мюмюн
77. Кабил Мюмюн Халилибрахим
78. Вельо Дамянов Сираков
79. Стефан Асенов Михайлов
80. Мохамед Ахмед Коджаали
81. Басри Мустафа Сали
82. Сергей Любомиров Караиванов
83. Аднан Халит Юсеин
84. Билял Хасан Моллахасан
85. Ибрахим Емин Мюмюн
86. Сезгин Сефер Мехмед
87. Динчер Юксел Тахир
88. Йълмаз Феим Мурад
89. Айдън Сюлейман Джамбаз
90. Джемиле Мустафа Джамбаз
91. Севал Айдън Джамбаз
92. Айдоан Сюлейман Джамбаз
93. Шукран Шюкрю Джамбаз
94. Сани Сали Кадир
95. Вилдан Сюлейман Джамбаз
96. Гюлша Сани Кадир
97. Сюлейман Сюлейман Джамбаз
98. Гюлфизе Ибрям Мехмед
99. Сабахтин Юсеин Мехмед
100. Сунай Мехмед Юсеин
101. Сабрие Мустафа Ариф
102. Шенол Сабри Мехмед
103. Феим Ахмед Халил
104. Бахри Ибрям Мустафа
105. Самет Бейсим Ахмед
106. Касим Мухсин Калфа
107. Неджатин Осман Тахир
108. Самир Сабри Ариф
109. Севгинар Мехмедали Юсеин
110. Тахсин Расим Алиходжа
111. Месут Неджатин Ибрям
112. Хафизе Мустафа Хаджъисмаил
113. Сейде Юсуф Юсеин
114. Али Осман Али
115. Мустафа Хасан Юмер
116. Сабахтин Али Тефик
117. Мехмед Мустафа Шакир
118. Мехмед Мехмед Ашъкхасан
119. Юсеин Мохамед Осман
120. Айше Халил Мехмед
121. Али Юсеин Ахмед
122. Хасан Сюлейман Халилефенди
123. Ахмед Бекир Еминефенди
124. Ембие Севгин Мехмедали
125. Хасан Халибрам Али
126. Йълмаз Билял Осман
127. Хасан Али Афузбекир
128. Сема Сали Адем
129. Мустафа Осман Юсуф
130. Ружди Бахри Хюмет
131. Фикри Мехмед Изет
132. Идриз Юсеин Юмер
133. Сами Мустафа Неби
134. Метин Мустафа Кьоролу
135. Мюмюн Алиосман Осман
136. Мюмюн Ариф Али
137. Самет Мюмюн Али
138. Ибрахим Ахмед Ибрахим
139. Нихат Хикмет Байрам
140. Адем Мехмед Салим
141. Мишо Христов Милев
142. Руфат Юсуф Мехмед
143. Тасим Мюмюн Халил
144. Салим Яшар Салим
145. Юсреф Фариз Юсреф
146. Халил Назиф Халил
147. Изет Юсеин Ибрам
148. Зекерия Ахад Исмаил
149. Емин Шефкет Ахмед
150. Исмет Мюмюн Хасан
151. Мустафа Ахмед Ахмед
152. Мехмед Юсеин Салим
153. Митко Ангелов Бодуров
154. Асен Младенов Благоев
155. Златка Веселинова Пачева
156. Ангел Асенов Пандъров
157. Али Юсеин Бояджъ
158. Сезгин Мюмюнов Хасанов
159. Мустафа Хасан Чолак
160. Хасан Али Юсеин
161. Мустафа Хасан Юмер
162. Асен Щерев Асенов
163. Сами Ариф Халил
164. Самет Мюмюн Ахмед
165. Айхан Назиф Курт
166. Абидин Мехмед Хаджимехмед
167. Мюмюн Раиф Мюмюн
168. Ферад Исмаил Салиф
169. Тасим Ахмед Мустафа
170. Милчо Иванов Казълов
171. Фахри Местан Юсеин
172. Андрей Асенов Челебиев
173. Хасан Осман Ходжа
174. Исмаил Ахмед Якуб
175. Ерол Фикрет Фетта
176. Неждие Фахри Акиф
177. Хасан Халил Хасан
178. Баки Неждет Касим
179. Красимир Съботинов Хорочев
180. Сунай Мехмед Ахмед
181. Хасан Азис Исмаил
182. Раиф Шабан Мустафа
183. Кадир Себахтинов Мустафов
184. Лейла Идриз Ариф
185. Сабиха Сабри Местан
186. Юксел Азис Халим
187. Айдън Меджит Керим
188. Мюмюн Сюлейман Емин
189. Ширин Емин Сюлейман
190. Гюндюз Исмаил Халил
191. Лятиф Мехмед Расим
192. Сейфи Азис Неджиб
193. Ерол Бехчет Касим
194. Ердинч Джемал Мюмюн
195. Мюмюнали Мюмюнали Ахмед
196. Басрие Юмер Хайрула
197. Бекир Ергюн Сюлейман
198. Расим Муса Сеидахмед
199. Еркан Юсеин Юсеин
200. Ферди Исмет Мурад
201. Мухидин Изет Шабан
202. Мехмед Бедриддин Мехмед
203. Ахмед Мустафа Хасан
204. Рамадан Исмет Мустафа
205. Юзкан Юзджан Али
206. Тасим Юсеин Емурла
207. Айлин Ахмед Хаджиюсеин
208. Байрям Сабри Юсеин
209. Нурхан Нури Юмер
210. Ахмед Махмуд Исмаил
211. Мюмюн Дурмуш Али
212. Виждан Хайри Ахмед
213. Айкъз Ремзи Кямил
214. Анифе Шефкет Шефки
215. Бейсим Рамадан Бейсим
216. Хикмет Юмеросман Халил
217. Нериман Мюмюн Хасан
218. Сание Хамза Халил
219. Гюркан Мехмед Ибрям
220. Айтен Мустафа Хикмет
221. Бедри Мустафа Мехмед
222. Исмаил Дауд Ибрям
223. Сезгин Мехмед Исмаил
224. Танер Мехмед Юмер
225. Зихни Гюнгьор Дурмуш
226. Ерол Есад Тахир
227. Илкнур Мюмюн Кязим
228. Мюмюн Бекир Хасан
229. Гюлшен Бейсим Ахмед
230. Танер Мюмюн Али
231. Али Хасан Осман
232. Исмет Юсуфов Ахмедов
233. Мустафа Осман Мустафа
234. Айше Мехмед Сюлейман
235. Юсеин Емин Байрам
236. Нериман Феим Джафер
237. Вейсал Мюмюн Осман
238. Бейсим Мустафа Идриз
239. Мустафа Расим Назим
240. Али Юмер Али
241. Расим Сунай Юмер
242. Джемал Расим Камбер
243. Зюлкер Хасан Мехмед
244. Ахмед Осман Мехмед
245. Фахри Вели Аптула
246. Осман Алиосман Юсеин
`247. Биргюл Мехмед Дурали
248. Аптула Мустафа Али
249. Гюлюстан Осман Али
250. Неджиб Гюлистан Али
251. Халибрям Бекир Мустафа
252. Сюлейман Садула Хасан
253. Мюмюн Шюкрю Юсуф
254. Шюкрю Аптулазис Али
255. Аптикадир Апти Ахмед
256. Айше Сабри Мехмед
257. Тунджай Мухиттин Мехмед
258. Неджатин Мюмюн Осман
259. Шенол Тургай Сали
260. Байрам Шефки Мустафа
261. Фатме Исмаил Мустафа
262. Юксел Бейсим Махмуд
263. Шюкрю Мехмед Индже
264. Зекие Халил Мустафа
265. Ергюн Реджеб Садула
266. Махмуд Махмуд Байрам
267. Байрам Реджеб Сюлейман
268. Ердуан Дурмуш Мюмюн
269. Айдън Апти Аптурахман
270. Хабибе Мюмюн Рамадан
271. Себахтин Юсеин Мустафа
272. Себахат Мехмед Мехмед
273. Рушен Рамадан Фейзула
274. Рамадан Кязим Исмаил
275. Хюсмен Рюстем Осман
276. Метин Байрям Мурад
277. Дуран Ахмед Дуран
278. Метин Ахмед Ахмед
279. Бахри Шабан Исмаил
280. Ергин Салифов Дурмушев
281. Тунай Феим Салиф
282. Рейхан Сафет Рахим
283. Наргюл Мустафа Али
284. Кенан Бейтула Нешад
285. Мюмюн Емин Мюмюн
286. Шаиб Иса Иса
287. Сезгин Мехмед Местан
288. Нихат Рамадан Мехмед
289. Нешад Бехчед Рамадан
290. Ружеттин Вели Шабан
291. Махмуд Рамадан Рамадан
292. Селятин Феим Мехмед
293. Хайрие Шабан Идриз
294. Мехмед Рамадан Мехмед
295. Фаик Вели Идриз
296. Мустафа Мустафа Исмаил
297. Емин Руфат Еминчауш
298. Сейхан Рамис Мустафа
299. Бирол Тюркай Емин
300. Емине Нежат Салим
301. Реджеп Бакия Черкез
302. Гюнер Недим Чауш

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова 


* Публикувано на

Календар

Решения