Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 837-МИ
София, 19.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Иво Цветанов Балевски – представляващ ПП „ГЕРБ”, срещу решение № 87 от 18.09.2011 г. на ОИК – Трявна, област Габрово

Постъпила е жалба по електронната поща вх. № 937 от 19.09.2011 г. от Иво Цветанов Балевски - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", срещу решение № 87 от 18.09.2011 г. на ОИК - Трявна, в частта му, в която е отказана регистрация на кандидатите за общински съветници Иво Цветанов Балевски и Явор Цанков Цанев от листата на ПП „ГЕРБ" поради липса на настоящ адрес на територията на община Трявна. В жалбата се твърди и се излагат подробни доводи, че в тази си част решението е незаконосъобразно и противоречи на чл. 4, ал. 5 от ИК и Решение № 520 - МИ от 24 август 2011 г. на ЦИК. Иска се отмяна на решение № 87 от 18.09.2011 в обжалваната част.
Централната избирателна комисия намира, че жалбата е подадена в срок и е допустима, а разгледана по същество е основателна.
От приложените по преписката доказателства - справка от кмета на община Трявна, се установява, че Иво Цветанов Балевски има постоянен адрес в община Трявна от 02.09.2005 г., а Явор Цанков Цанев е с постоянен адрес в тази община от 28.02.2000 г. Поради това те отговарят на изискването на чл. 4, ал. 5 във връзка с § 1, т. 5, буква „б" от ДР на ИК и Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г на ЦИК (раздел I, т. 1, буква"б").
Предвид гореизложеното и на основание чл. 33, ал. 3 и чл. 4, ал. 5 във връзка с § 1, т. 5, буква „б" от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ решение № 87 от 18.09.2011 г. на ОИК - Трявна, в частта, в която е отказана регистрация на Иво Цветанов Балевски и Явор Цанков Цанев като кандидати за общински съветници, предложени от ПП „ГЕРБ".
УКАЗВА на ОИК - Трявна, да регистрира Иво Цветанов Балевски и Явор Цанков Цанев като кандидати за общински съветници, предложени от ПП „ГЕРБ".
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1511-МИ / 23.10.2019

    относно: жалба от Петя Запрянова Кузманова – председател на предизборния щаб на ПП ГЕРБ – Пещера, срещу решение № 117-МИ от 21.10.2019 г. на ОИК – Пещера

  • № 1510-МИ / 23.10.2019

    относно: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Йордан Георгиев Децов, регистриран като кандидат за общински съветник в община Плевен от листата за общински съветници на Местна коалиция „Демократична България – Обединение“, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1509-МИ / 23.10.2019

    относно: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Тома Георгиев Белев, регистриран като кандидат за общински съветник в листата за общински съветници на коалиция „Демократична България –Обединение“, за Столична община в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения