Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 834-МИ
София, 19 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба против решение № 108-МИ от 12.09.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Ямбол, област Ямбол

Постъпила е жалба с вх. № 837/14.09.2011 г. на ЦИК от Кръстьо Петров, областен координатор на ПП „АТАКА" за област Ямбол. Във връзка с постъпилата жалба Централната избирателна комисия е изискала оспорваното решение № 108-МИ/12.09.2011 г. на ОИК в община Ямбол, както и копие от регистъра на ОИК - Ямбол, за регистрация на кандидатите за кмет на община, решението за образуване на предизборна коалиция „ЗА ЯМБОЛ" за участие в местните изборите на 23 октомври 2011 г. в община Ямбол, представено от ОИК - Ямбол, при регистрацията на местната коалиция за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., както и представените от коалицията документи за регистрация на кандидат за кмет на община Ямбол. С обжалваното решение ОИК в община Ямбол е регистрирала Стоян Проданов Иванов като кандидат за кмет на община Ямбол, за участие в изборите на 23 октомври 2011 г. по предложение на коалиция „ЗА ЯМБОЛ".
Жалбоподателят иска отмяна на горецитираното решение на ОИК в община Ямбол, като незаконосъобразно, като оспорва факта, че коалицията е представила валидно решение на компетентния орган на коалицията съгласно решение от 23.08.2011 г. за създаване на местна коалиция „ЗА ЯМБОЛ" в която участват ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД", ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ", ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", ПП „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ", ПП „НОВА ЗОРА", ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" и политически клуб „ТРАКИЯ" за издигане на кандидати на коалицията за кметове на общини, населени места и общински съветници. Към жалбата са приложени копия от следните документи: жалба от Кръстьо Петров с вх. № 39/14.09.2011 г. на ОИК - Ямбол; копие от обжалваното решение № 108-МИ от 12.09.2011 г. на ОИК - Ямбол; копие от регистъра ОИК - Ямбол, за регистрация на кандидатите за кмет на община; решение за образуване на предизборна коалиция „ЗА ЯМБОЛ" за участие в местните избори на 23 октомври 2011 г. в община Ямбол от 23.08.2011 г.; предложение (Приложение № 43 от изборните книжа) за регистриране на кандидат за кмет на община в изборите на 23 октомври 2011 г. от коалиция „ЗА ЯМБОЛ", подадено в ОИК - Ямбол, на 12.09.2011 г. от Христо Стоянов Христов - упълномощено съгласно решението за образуване на предизборна коалиция „ЗА ЯМБОЛ" лице да представлява коалицията пред ОИК -Ямбол; заявление (Приложение № 49 от изборните книжа) по чл. 126, ал. 1, т. 2 от ИК от Стоян Проданов Иванов за съгласието му да бъде регистриран като кандидат кмет на община Ямбол; декларация (Приложение № 56 от изборните книжа) от Стоян Проданов Иванов; декларация (Приложение № 53 от изборните книжа) от Стоян Проданов Иванов; решение на коалиционния съвет на коалиция „ЗА ЯМБОЛ" от 01.09.2011 г. за издигане на Стоян Проданов Иванов и регистрацията му като кандидат за кмет на община Ямбол за участие в изборите на 23 октомври 2011 г. от коалиция „ЗА ЯМБОЛ", подписано от Христо Стоянов Христов; удостоверение № 000494/12.09.2011 г. за настоящ адрес, издадено на Стоян Проданов Иванов от кмета на община Ямбол; удостоверение № 000627/12.09.2011 г. за постоянен адрес на Стоян Проданов Иванов, издадено от кмета на община Ямбол, и искане от 12.09.2011 г. на Женя Кайали - председател на ОИК - Ямбол, до кмета на община Ямбол за извършване на проверка на постоянния и настоящия адрес и датата на адресна регистрация на кандидата за кмет на община Ямбол Стоян Проданов Иванов съгласно т. 3 от Решение № 690-МИ/05.09.2011 г. на ЦИК.
От така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:
Жалбата е процесуално допустима по следните съображения: жалбата е подадена от надлежно легитимирано лице по установения с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс срок, а именно три дни след обявяване на решението на ОИК. Обжалваното решение е обявено на 12.09.2011 г. в 18.00 ч., а жалбата е подадена на 14.09.2011 г. в 16,49 ч.
Разгледана по същество, жалбата е основателна поради следните съображения: съгласно чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а" от ИК и Решение № 520-МИ от 24.08.2011 г. на ЦИК партиите и коалициите от партии при регистрацията на кандидати за кметове на общини и населени места следва да представят валидно решение на компетентния съгласно устава на партията или решението за образуване на коалицията от партии орган за издигане на кандидата за кмет на община/кметство. Съгласно представените документи за регистрация на кандидат за кмет в ОИК - Ямбол, местна коалиция „ЗА ЯМБОЛ" е представила решение на коалиционния съвет на коалиция „ЗА ЯМБОЛ" от 01.09.2011 г., в което се твърди, че по т. 2 от дневния ред от заседание на коалиционния съвет на коалиция „ЗА ЯМБОЛ" е решено да се предложи на ОИК да регистрира инж. Стоян Проданов Иванов за кандидат кмет на коалиция „ЗА ЯМБОЛ" за участие в изборите на 23 октомври 2011 г. Същото решение е подписано от представляващия коалицията Христо Христов. След служебна проверка на документите за регистрация на местна коалиция „ЗА ЯМБОЛ" в ОИК - Ямбол, ЦИК установи, че съгласно решението за образуване на предизборна коалиция „ЗА ЯМБОЛ", взето на 23.08.2011 г. между посочените по-горе страни, не е изрично предвиден ред за вземане на решения от участниците в местната коалиция и не са посочени органите на управление на местната коалиция, компетентни да вземат решения за издигане на кандидати за кметове на общини и кметства (населени места). Не е посочен и компетентният орган на местната коалиция, който може да номинира кандидатите за общински съветници от името на коалицията и да определи поименния състав и подреждането на листите за общински съветници. Единствено с решението се определя лице, което да представлява коалицията пред ОИК във връзка с всички правни и фактически действия, свързани с участието на коалиция в изборите за общински съветници и кмет на община Ямбол, и което да регистрира коалицията за участие в „МЕСТНИ ИЗБОРИ 2011", като внесе документи от името на коалицията в общинската избирателна комисия за кандидат за кмет на община Ямбол и листа за съветници. С решението същото лице се упълномощава да внася, подписва и получава всякакви документи и заявления във връзка с подготовката, провеждането и отчитането на изборите за кмет на община Ямбол на 23 октомври 2011 г. С настоящето решение лицето Христо Стоянов Христов, което е посочено да представлява коалицията „ЗА ЯМБОЛ" пред ОИК, не е упълномощено да взема решение и определя кандидатите, които коалицията ще издигне за кмет на община Ямбол или общински съветници. Решението за образуване на местната коалиция не регламентира структурата и функциите на органа - коалиционен съвет, чието решение е представено пред ОИК, като валидно местно решение на местната коалиция „ЗА ЯМБОЛ" за издигане на кмет на община Ямбол. Отделно с решението за създаване на местна коалиция не се определя и реда, по който се номинират кандидатите за кмет на община Ямбол и общински съветници. Същото решение не упълномощава представляващия местната коалиция Христо Стоянов Христов самостоятелно да взема управленски решения от името на коалицията.
С оглед на така изложените факти ЦИК счита, че ОИК - Ямбол, неправилно е приела представеното пред нея решение на коалиционния съвет на коалиция „ЗА ЯМБОЛ" от 01.09.2011 г. за издигане на кандидат за кмет, подписано от Христо Стоянов Христов. Общинската избирателна комисия - Ямбол, е следвало да укаже на местната коалиция „ЗА ЯМБОЛ" да представи валидно решение за издигане на кмет на община Ямбол, взето от представляващите партиите, членуващи в коалицията, а именно: ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СТАБИЛНОСТ И ВЪЗХОД", ПП „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ", ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ", ПП „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ", ПП „НОВА ЗОРА", ПП „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ", партия „КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" и политически клуб „ТРАКИЯ", тъй като от представеното от ОИК решение не може да се направи по безспорен начин заключение, че това е волята на участващите в местната коалиция партии и коалиции от партии. След като с решението за образуване на местна коалиция не е предвиден ред или орган, който да номинира кандидатите за кмет на община Ямбол и общински съветници, ЦИК счита, че такова решение може да се вземе само и единствено с единодушие на всички участващи в местна коалиция „ЗА ЯМБОЛ" партии или коалиции от партии.
Поради горното и на основание чл. 33, ал. 3 във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ, като незаконосъобразно решение № 108-МИ от 12.09.2011 г. на ОИК - Ямбол, за регистриране на Стоян Проданов Иванов като кандидат кмет на община Ямбол за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.
УКАЗВА на ОИК - Ямбол, да даде указания и определи срок на местната коалиция „ЗА ЯМБОЛ" да представи валидно взето решение от компетентния съгласно чл. 126, ал. 1, т. 1, буква „а" от ИК орган на местна коалиция „ЗА ЯМБОЛ" за издигане на кандидат за кмет на община Ямбол.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения