Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 833-ПВР/НС
София, 29 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Достойнството на един народ – ДЕН“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 13-1 от 29.10.2021 г. от сдружение „Достойнството на един народ – ДЕН“, регистрирано с Решение № 818-ПВР/НС от 28.10.2021 г., представлявано от Найден Маринов Зеленогорски, подписано от упълномощения представител Боян Василев Чобанов, за регистрация за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Найден Маринов Зеленогорски в полза на Боян Василев Чобанов;

- пълномощно от Боян Василев Чобанов в полза на 10 (десет) лица – упълномощени представители на сдружение „Достойнството на един народ – ДЕН“;

- списък с имената и единния граждански номер на упълномощените лица за наблюдатели в страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 10 (шест) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 10 лица.

На 26.10.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Достойнството на един народ – ДЕН“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 6 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 4 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 4, т. 3 и т. 4 във връзка с чл. 111, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23.09.2021 г. Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 6 (шест) упълномощени представители на сдружение „Достойнството на един народ – ДЕН“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Анна Цветанова Василева

...

2.

Михаил Руменов Михайлов

...

3.

Цанка Руменова Георгиева

...

4.

Мина Петрова Михайловска

...

5.

Мария Георгиева Харбова

...

6.

Теодора Владимирова Бернер-Георгиева

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения