Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 828-НС
София, 3 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпили са заявления с вх. № 3(3-2) от 01.09.2014 г. и № 3(3-3) от 02.09.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", подписани от представляващия Михаил Стоянов Мирчев, чрез пълномощника Тодорка Димова Кинева, регистрирана с Решение на ЦИК № 792-НС от 26.08.2014 г. българска неправителствена организация, за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявленията (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощни от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението в полза на 35 (тридесет и пет) лица - упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списъци с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представени и на технически носител.

С вх. № 3(3-2) от 01.09.2014 г. и № 3(3-3) от 02.09.2014 г. на ЦИК са пристигнали по електронната поща писма от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ".

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че всички лица към датата на регистрацията отговарят на изискванията на Изборния кодекс - имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации и не са регистрирани като анкетьори.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г.  Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 35 (тридесет и пет) упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Георги Тодоров Гочев
2. Наташа Николова Петрова
3. Боян Атанасов Цонев
4. Сергей Драганов Стойков
5. Радостин Христов Каракерезов
6. Райна Сергеева Стойкова
7. Стефка Благоева Шанкова
8. Александър Лазаров Димитров
9. Кристиян Сашев Калчев
10. Мирослав Въцов Маринов
11. Александър Костадинов Кобаков
12. Богдана Богданова Белалова
13. Александър Георгиев Любенов
14. Бойчо Цветков Момчилов
15. Милен Григоров Миленов
16. Ясен Григоров Миленов
17. Елица Миленова Григорова
18. Георги Илиев Хаджийски
19. Здравка Пейчева Боровска
20. Камен Найденов Спасовски
21. Цона Бочева Карадочева
22. Делян Дочев Джиговски
23. Димитър Георгиев Вучков
24. Димитър Стефанов Петров
25. Ивайло Лъчезаров Марковски
26. Любомир Георгиев Дренски
27. Мирослав Найденов Найденов
28. Павлин Пламенов Илевски
29. Пламен Иванов Куленски
30. Стефан Константинов Русенов
31. Тодор Цветанов Хиков
32. Преслав Стоянов Недев
33. Мариана Спирова Татарева
34. Любка Михайлова Татарева
35. Бойка Спириева Татарева

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения