Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 820-ПВР/НС
София, 28 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от адв. Надежда Йорданова – упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ срещу решение № 62-ПВР/НС от 23.10.2021 г. на РИК – Сливен

Постъпила е жалба с вх. № ПВРНС-10-12 от 26.10.2021 г. на ЦИК от адв. Надежда Йорданова – упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“  срещу решение № 62-ПВР/НС от 23.10.2021 г. на РИК – Сливен.

В жалбата се твърди незаконосъобразност на обжалваното решение на РИК – Сливен, с което е установено поставяне и разпространение на агитационни материали – плакати на Кремена Петрова – регистрирана като кандидат за народен представител от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ в нарушение на чл.  183, ал.  3 ИК и е указано същите да бъдат премахнати. Жалбоподателят твърди, че РИК – Сливен е постановил обжалваното решение без да обсъди всички доказателства, представени в производството по издаването му, както и че същото противоречи на материалния и процесуалния закон. По същество в жалбата са изложени твърдения, че въпросният плакат на Кремена Петрова е поставен на валидно правно основание – сключен договор за наем на рекламни площи.

Производството е по чл. 73, ал. 1 ИК.

Централната избирателна комисия, като разгледа представените по административната преписка документи, намира жалбата за допустима, подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – Сливен, а по същество – за неоснователна.

След запознаване с преписката в цялост, ЦИК приема за установена следната фактическа обстановка:

В Районна избирателна комисия  – Сливен е постъпил сигнал с вх. № 84 от 21.10.2021 г. по описа на РИК – 21 – Сливен, подаден от Димитрина Христова Стефанова, в качеството й на кмет на с. Асеновец, община Нова Загора, област Сливен с изх. № 84/21.10.2021 г. по описа на Кметството, с който РИК – Сливен е сезирана във връзка с нарушение на чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс, а именно: поставяне на агитационни материали в нарушение на издадената от кмета на с. Асеновец, община Нова Загора, Заповед № 24 от 13.10.2021 г. Агитационният материал, представляващ плакат в полза на Кремена Петрова – регистрирана като кандидат за народен представител от КП „Демократична България – Обединение“ в 21 – МИР – Сливен, на който е отбелязан номерът на партия/коалиция: № 30, преференциалният номер: № 101, както и информация, указваща, че купуването и продаването на гласове е престъпление, съгласно изискването на чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс е поставен в рамките на рекламно пано на автобусна спирка в с. Асеновец. Тези фактически обстоятелства не се оспорват от жалбоподателя.

Оспорват се правните изводи относно собствеността на обекта, върху който е поставен агитационният материал, като се твърди, че същият е собственост на „Табак Маркет“АД (предходно наименование „Булгартабак – Трейдинг“АД), което дружество е отдало под наем рекламния елемент на „Идея Комм“ АД, което пък от своя страна на 01.10.2021 г. е сключило договор с коалиция „Демократична България – Обединение“ за наем на рекламни площи върху статични рекламно-информационни елементи, част от конструкцията на спирки на градския транспорт, „във връзка с провеждането на Парламентарни Избори 2021 на 14.11.2021 г.“ .

От наличните в административната преписка Договор от 09.01.2013 г., сключен между община Нова Загора и „Булгартабак-Трейдинг“АД, Договор от 15.05.2018 г., сключен между „Табак Маркет“АД (предходно наименование „Булгартабак – Трейдинг“АД) и „Идея Комм“АД, както и снимков материал на конкретната спирка, категорично се установява изводът, че въпросните рекламно-информационни елементи са част от спирка на автобусен транспорт общинска собственост. Отделно от това, в Договор от 15.05.2018 г. между „Табак Маркет“АД (за когото жалбоподателят твърди, че е собственик на съоръжението, в което е поставен агитационният материал) и „Идея Комм“ АД, е изрично договорено, че рекламно-информационните елементи могат да се ползват единствено за посочените в договора цели,  а именно рекламни цели – за собствена реклама или за популяризиране на стоки, услуги и/или търговски марки, собственост на клиенти на наемателя, при спазване на всички нормативни изисквания, включително изискванията на съответните общини за извършване на рекламна дейност.

В настоящия случай не се касае за реклама, която дейност по смисъла на легалната дефиниция в § 1, т. 11 от ДР на ЗЗК е „всяко съобщение във връзка с търговия, занаят или професия, което има за цел да насърчи реализацията на стоки или услуги, включително на недвижими имоти, права и задължения“, а се касае за агитационен материал – агитация в рамките на предизборна кампания, която засяга обществените правоотношения свързани с осъществяване на основно конституционно право на гражданите – избирателно право. Предвид обществената значимост и обхват на правоотношенията, осъществявани в рамките на изборния процес, законодателят с императивни норми е урегулирал процеса на водене на предизборна агитация в Изборния кодекс. С оглед гореизложеното, ЦИК счита за правилни и законосъобразни правните изводи на РИК – Сливен относно разликата, която законодателят и правоприлагащите органи правят по отношение агитация и реклама. Независимо, че жалбоподателят се опитва да представи конкретния агитационен материал – плакат, поставен на автобусна спирка като предмет на договор за извършване на реклама, респ. поставен на договорно правно основание (договор сключен между два частноправни субекта), видно от всички налични документи и материали по административната преписка се установява, че е налице поставяне на агитационен материал на съоръжение, което е част от автобусна спирка, общинска собственост. Като неоснователни се възприемат твърденията на жалбоподателя, че мястото, на което е поставен плакатът, представлява „витрина“, чийто собственик е дал разрешение за поставяне на плаката по смисъла на чл. 183, ал. 3  ИК in fine. Агитационният материал е поставен в нарушение на Заповед №24 от 13.10.2021 г. на кмета на с. Асеновец, община Нова Загора, с която се определят местата за поставяне на агитационни материали, респ. е поставен в нарушение на чл. 183, ал. 3  ИК.

На база посочената фактическа обстановка, с оглед документите по преписката и при съобразяване на разпоредбите на Изборния кодекс Централна избирателна комисия счита, че решение № 62-ПВР/НС от 23.10.2021 г. на РИК – Сливен е постановено при спазване разпоредбите на материалния и процесуалния закон, същото е мотивирано и следва да бъде потвърдено като законосъобразно.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централна избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 62-ПВР/НС от 23.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – Сливен, с което е установено поставяне и разпространение на автобусна спирка в с. Асеновец, община Нова Загора на агитационни материали – плакати на Кремена Петрова – регистрирана като кандидат за народен представител от КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ в нарушение на чл. 183, ал. 3 ИК и е указано същите да бъдат премахнати.

 

Решението на Районна избирателна комисия – Сливен на основание чл. 73, ал. 1, изр. 2 ИК подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд – Сливен.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения