Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 817-НС
София, 1 септември 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Тошко Методиев Въртинков срещу Решение № 23-НС от 21.08.2014 г. на РИК в Дванадесети изборен район – Монтана

Постъпила е жалба по с вх. № НС-22-107 от 28.08.2014 г. от Тошко Методиев Въртинков срещу Решение № 23-НС от 21.08.2014 г. на РИК в Дванадесети изборен район - Монтана, в оригинал.

Централната избирателна комисия уведоми РИК - Монтана, чрез председателя й Камелия Илиева с указание незабавно да бъде комплектована жалбата.

С вх. № НС-15-94 от 30.08.2014 г. в ЦИК са пристигнали:

- заповед № 1698/07.08.2014 г. на кмета на община Монтана за определяне границите и обхвата на избирателните секции;

- разпечатка от официалния сайт на община Монтана от 08.08.2014 г. - 13,58 ч., която съдържа заповед № 1698/07.08.2014 г. на кмета на община Монтана;

- протокол № 3 от 21.08.2014 г. от заседание на РИК - Монтана.

Жалбоподателят моли да бъде отменено решение № 23-НС от 21.08.2014 г. на РИК - Монтана, като неправилно и незаконосъобразно.

Районната избирателна комисия - Монтана, на свое заседание от 21 август 2014 г. е разгледала жалбата, входирана под № 12/20.08.2014 г. в регистъра на жалбите. Същата е депозирана в 9,56 ч.

От представената справка на „Информационно обслужване" - община Монтана, е видно, че заповед № 1698/07.08.2014 г. на кмета на община Монтана е обявена на 08.08.2014 г. в 13,58 ч. на официалния сайт на община Монтана.

Правилно РИК - Монтана, е приела, че жалбата е просрочена, тъй като е подадена на 20.08.2014 г., а обжалваната заповед е публикувана на 08.08.2014 г., поради което е оставила без уважение жалбата на Тошко Методиев Въртинков като недопустима.

Жалбата е допустима като подадена в срок, но разгледана по същество е неоснователна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с предоставените й документи, намира, че решение № 23-НС от 21.08.2014 г. на РИК - Монтана, е правилно и законосъобразно и не следва да бъде отменяно

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 23-НС от 21.08.2014 г. на РИК - Монтана.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 793-ПВР/НС / 23.10.2021

    относно: искане да бъдат регистрирани като наблюдатели на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ)

  • № 792-ПВР/НС / 23.10.2021

    относно: определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • № 791-ПВР/НС / 23.10.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 780-ПВР/НС от 22 октомври 2021 г. на ЦИК относно условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • всички решения