Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 816-ПВР/НС
София, 27 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: временна замяна на член на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски

В Централната избирателна комисия е постъпила молба с вх. № ПВРНС-10-13 от 27.10.2021 г. от Иво Николов Ников – упълномощен представител на коалиция „Демократична България – Обединение“, с предложение за временно освобождаване на Георги Илиев Георгиев – член на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски, и на негово място да бъде назначен Петър Димов Дингозов, до завръщането на Георги Илиев Георгиев.

Към молбата са приложени: заверено пълномощно от представляващите коалицията в полза на Иво Николов Ников; декларация по чл. 60, ал 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Петър Димов Дингозов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 във връзка с чл. 67, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски, Петър Димов Дингозов, ЕГН …, на мястото на Георги Илиев Георгиев, до завръщането на титуляра.

На заместващия член на РИК в Десети изборен район – Кюстендилски, да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения