Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 816-НС
София, 1 септември 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от Тодор Георгиев Бойчев срещу решение № 14 от 28.08.2014 г. на РИК - Хасково

По електронната поща с вх. № НС-19-2/29.08.2014 г. е постъпила жалба от Тодор Георгиев Бойчев - от гр. Хасково, ж.к. Орфей, бл. 11, вх. А, ап. 15, срещу решение № 14 от 28.08.2014 г. на РИК - Хасково, подписана от жалбоподателя с електронен подпис. Към преписката са приложени:

- копие от заявление за достъп до обществена информация до РИК - Хасково;

- копие от решение № 14 от 28.08.2014 г. на РИК - Хасково;

- протокол № 6 от 28.08.2014 г. на РИК - Хасково;

- решение № 2 от 15.08.2014 г.;

- решение № 4 от 18.08.2014 г. на РИК - Хасково, относно определяне на работното време и дежурствата на РИК - Хасково.

Жалбоподателят твърди, че решение № 14 от 28.08.2014 г. на РИК - Хасково, е незаконосъобразно, не отговаря на формата на актовете по предоставяне или отказ за предоставяне на информация по Закона за достъп до обществена информация, противоречи на чл. 59 от АПК и чл. 38 от ЗДОИ и на материалния закон - Изборния кодекс, поради което моли то да бъде отменено. Отправя искане към ЦИК със следния текст: „Желая да ми бъдат предоставени копия от заповедите за отпуск (неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск) на членовете на комисията, със заличени данни, т. е. с ограничен достъп по чл. 37, ал. 2 от ЗДОИ".

Жалбата е допустима като подадена в срок, но разгледана по същество е неоснователна.

Централната избирателна комисия разгледа жалбата и приобщените към нея документи и установи, че исканата от жалбоподателя информация относно ползваните отпуски от членовете на РИК - Хасково, не представлява обществена информация и не попада сред документите, които районната избирателна комисия изготвя и съхранява в архива си. Законодателят в чл. 69 от ИК е указал, че членовете на районните избирателни комисия се освобождават от служебните или от трудовите им задължения за времето, необходимо за участието им в комисията. За това време те ползват по свой избор неплатен служебен отпуск, който се признава за трудов или служебен стаж, или по тяхно искане полагащия им се платен годишен отпуск.

Съгласно чл. 157, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда работодателят е длъжен да освобождава от работа работника и служителя за участие в заседания на комисии, както и като член на представителен държавен орган. Видът и начинът на използвания отпуск се явяват отношения между работник и работодател и не касаят работата на районната избирателна комисия. Изборният кодекс не изисква попълване на други декларации извън декларация по чл. 65 и чл. 66 от ИК, касаеща изискванията и несъвместимостите към членовете на районната избирателна комисия - приложение № 1 към Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК.

Що се касае до оплакването на жалбоподателя за неизпълнение на чл. 59 от АПК и чл. 38 от ЗДОИ за липса на административен акт или отказ от издаването му, то следва да се има предвид, че съгласно чл. 70, ал. 4 от ИК районните избирателни комисии, се произнасят с решения, които се приемат с мнозинство от две трети от присъстващите членове. Основанието за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация се съдържа в чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ. Членовете на районната избирателна комисия се явяват засегнати лица и достъпът до информация, засягаща техните интереси, може да бъде предоставен само при наличието на изричното им писмено съгласие.

Централната избирателна комисия счита, че исканата от жалбоподателя информация относно ползваните отпуски от членовете на РИК по своята същност не представлява обществена информация и не попада сред документите, които изготвя и съхранява РИК - Хасково, поради което няма как да бъде предоставена.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Тодор Георгиев Бойчев срещу решение № 14 от 28.08.2014 г. на РИК - Хасково, за отказ за предоставяне на обществена информация.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения