Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 816-ПВР
София, 17 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  регистрация на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от инициативен комитет, регистриран с Решение № 115-ПВР от 8 август 2011 г. на ЦИК, за издигане кандидатурата на Димитър Демиров Куцаров за кандидат за президент и Камелия Кирилова Тодорова за кандидат за вицепрезидент за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение за регистрация от Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Димитър Демиров Куцаров за президент на Република България и кандидатурата на Камелия Кирилова Тодорова за вицепрезидент на Република България, подписано от Деню Господинов Гогов, представляващ инициативния комитет, регистриран с Решение № 115-ПВР от 8 август 2011 г. на ЦИК, заведено под № 3 на 5 септември 2011 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката за изборите на 23 октомври 2011 г., за регистрация на кандидат за президент Димитър Демиров Куцаров, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и кандидат за вицепрезидент Камелия Кирилова Тодорова, ЕГН ..., с постоянен адрес в ....
Към заявлението са приложени следните документи: банков документ (преводно нареждане) от 08.09.2011 г. от „ОББ" за внесен депозит по чл. 79, ал. 1 от Изборния кодекс; списък с имената, ЕГН и подписите на 9145 избиратели, подкрепящи издигането на кандидатите за президент и вицепрезидент; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за президент Димитър Демиров Куцаров; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за президент Димитър Демиров Куцаров; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за президент Димитър Демиров Куцаров, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за президент, предложен от инициативен комитет, регистриран с Решение № 115-ПВР от 8 август 2011 г. на ЦИК; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Камелия Кирилова Тодорова; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Камелия Кирилова Тодорова; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за вицепрезидент Камелия Кирилова Тодорова, че е съгласна да бъде регистрирана като кандидат за вицепрезидент, издигната от инициативен комитет, регистриран с Решение № 115-ПВР от 8 август 2011 г. на ЦИК.
С протокол от 12.09.2011 г. на ГД „ГРАО" в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели се установява, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, подкрепящи издигането на кандидатите, съгласно изискването на разпоредбата на чл. 112, ал. 2, т. 2 от ИК.
Налице са изискванията на чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс и Решение № 509-ПВР от 24 август 2011 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за кандидат за президент на Република България Димитър Демиров Куцаров, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и за кандидат за вицепрезидент на Република България Камелия Кирилова Тодорова, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., издигнати от инициативен комитет.
2. На регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката да бъдат издадени удостоверения съгласно приложения № 48 и № 49 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3477-НС / 13.06.2024

    относно: избрани кандидати за народни представители в два многомандатни изборни района в изборите за Петдесетото Народно събрание

  • № 3476-НС / 13.06.2024

    относно: обявяване списък А и списък Б по чл. 298, ал. 3 от Изборния кодекс

  • № 3475-НС / 13.06.2024

    относно: заявление от Станислав Тодоров Трифонов с искане да не бъде обявен за избран за народен представител от листата на партия „Има такъв народ“ в Петнадесети изборен район – Плевенски, и в Двадесет и пети изборен район – София, в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения