Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 814-ПВР/НС
София, 27 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Граждански комитет равни пред закона“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 9-1 от 26.10.2021 г. от сдружение „Граждански комитет равни пред закона“, регистрирана с Решение № 800-ПВР/НС от 25.10.2021 г. на ЦИК като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., подписано от представляващия сдружението Светослав Щерев Николов.

Към заявлението са приложени:

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 46 (четиридесет и шест) бр.

На 26.10.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната от сдружение „Граждански комитет равни пред закона“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията, от предложените 46 лица, по отношение на 37 (тридесет и седем) лица са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. на ЦИК, а за 9 (девет) лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени изискуемите документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г., Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 37 (тридесет и седем) упълномощени представители на сдружение „Граждански комитет равни пред закона“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.                  

Мартин Георгиев Димитров

...

2.                  

Красимир Стойчев Бекяров

...

3.                  

Александър Иванов Нанков

...

4.                  

Иван Нанков Нанков

...

5.                  

Мая Вълчева Нанкова

...

6.                  

Денис Даниел Димитров

...

7.                  

Данае Деметрио Химона

...

8.                  

Анастасия Иванова Гебова

...

9.                  

Севдалина Яворова Гебова

...

10.              

Иван Яворов Гебов

...

11.              

Моника Марио Петрова

...

12.              

Калоян Емилов Трифонов

...

13.              

Петър Винченцов Гецков

...

14.              

Иван Атанасов Йорданов

...

15.              

Александра Павлова Ангелакова

...

16.              

Ваньо Седефов Накев

...

17.              

Мими Дакова Найденова

...

18.              

Седеф Ванков Накев

...

19.              

Таня Петрова Накева

...

20.              

Борис Валентинов Бучински

...

21.              

Мария Николова Бучинска

...

22.              

Аца Манчич

...

23.              

Ненко Стефанов Плачков

...

24.              

Петя Валентинова Плачкова

...

25.              

Едуард Левон Такворян

...

26.              

Константин Петров Йорданов

...

27.              

Александър Венциславов Митев

...

28.              

Йоана Светлозарова Табакова

...

29.              

Божидар Георгиев Лечев

...

30.              

Симеон Здравков Бакалов

...

31.              

Едуард Едуард Такворян

...

32.              

Ива Емилова Бетовска

...

33.              

Афродита Лозанова Балдри

...

34.              

Ирина Симеонова Асенова

...

35.              

Симона Христова Гигова

...

36.              

Симеон Емилов Димитров

...

37.              

Даниел Евгениев Йорданов

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения