Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 814-НС
София, 1 септември 2014 г.

ОТНОСНО: заявление за регистрация на Сдружение „План БГ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-5 от 29.08.2014 г. от сдружение „План БГ", представлявано от Николай Тихомиров Бареков - председател на УС на сдружението, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

В заявлението са посочени наименованието на сдружението, лицето, което представлява сдружението, адрес за кореспонденция, както и лицето за контакт и телефон за връзка.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 7 август 2014 г. по ф.д. № 146/2014 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Николай Тихомиров Бареков, представляващ сдружението, в полза на Иван Костадинов Гебрелиев - лицето за контакт; пълномощно от Николай Тихомиров Бареков - представляващ сдружението, в полза на 3 (три) лица - представители на сдружение „План БГ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. на хартиен и в електронен вид на технически носител. От извършена предварителна проверка от „Информационно обслужване" АД е видно, че предложените за наблюдатели лица отговарят на законовите изисквания.

Съгласно разпоредбата на чл. 112 от Изборния кодекс като наблюдатели се регистрират упълномощени представители на регистрираните български неправителствени организации. Предвид предметното съдържание на законодателната уредба относно правата на наблюдателите същите представляват физически лица, упълномощени от български неправителствени организации, които осъществяват независимо, обективно и безпристрастно наблюдение на изборния процес. По аргумент от разпоредбата на чл. 116, ал. 3 от ИК при осъществяване на дейността си наблюдателите не могат да бъдат в положение на зависимост или каквато и да била обвързаност с партии, коалиции, инициативни комитети и техните кандидати в провежданите избори. За осъществяване на наблюдение на изборния процес и за представляване интересите на партиите, коалициите, инициативните комитети и техните кандидати в произвежданите избори същите могат да регистрират застъпници и представители.

При извършената служебна проверка бе установено, че членовете на управителния съвет на сдружение „План БГ" - Теодора Георгиева Стоянова и Боряна Николаева Павлова са членове на управителния орган Национален съвет на регионите на ПП „България без цензура". Председателят на сдружението и негов представител Николай Тихомиров Бареков е същевременно председател и представляващ ПП „България без цензура". Политическа партия „България без цензура" е включена в състава на регистрираната с Решение № 741-НС от 20 август 2014 г. коалиция от партии „България без цензура". Предвид обстоятелството, че управителните органи на сдружение „План БГ" се състоят от лица, които са включени в управителните органи на ПП „България без цензура", съставна партия от КП „България без цензура", несъмнено е наличието на зависимост и обвързаност на посочените от сдружението наблюдатели с политически субект, регистриран като участник в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 и чл. 116, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА сдружение „План БГ" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения