Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 811-НС
София, 26 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Т. И. Н., представляващ инициативен комитет за издигане на Петър Константинов Низамов като независим кандидат за народен представител, регистриран във 2 МИР – Бургас, относно отказан достъп и дискриминация на БНТ по повод присъединяване към Споразумението по чл. 189 – 197 ИК

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № ПВРНС-12-3\1 от 25.10.2021 г., от Т. И. Н., представляващ инициативен комитет за издигане на Петър Константинов Низамов като независим кандидат за народен представител, регистриран във 2 МИР – Бургас, относно отказан достъп и дискриминация на БНТ по повод присъединяване към Споразумението по чл. 189 – 197 ИК и даване на възможност до достъп до безплатните форми за отразяване на предизборна кампания и по-специално до безплатните диспути и заключителните клипове.

Жалбоподателят твърди, че са нарушени разпоредбите на чл. 189 – 197 от Изборния кодекс и моли Централната избирателна комисия да извърши проверка за дискриминационната политика на БНТ по отношение на инициативния комитет и да разпореди да бъде даден достъп до правата им, описани в чл. 4 и чл. 6 от Споразумението за отразяване на предизборната кампания за произвеждане на избори за народни представители на 14 ноември 2021 г. и чл. 189 – 197 ИК.

Централната избирателна комисия с писмо изх. № ПВРНС-20-29 от 22.10.2021 г. до генералния директор на Българската национална телевизия е изпратила жалбата за становище по нея.

С вх. № ПВРНС-20-34/25.10.2021 г. в Централната избирателна комисия е получен отговор от генералния директор на Българската национална телевизия, съгласно който участието в безплатен диспут на жалбоподателя е регламентирано от т. 21 и следващи от Правилата, приети с Решение № 758-ПВР/НС от 17.10.2021 г. на ЦИК, и чл. 16 от горепосоченото споразумение.

От така изложената фактическа обстановка и действащите разпоредби на Изборния кодекс и Споразумението от 08.10.2021 г., одобрено с Решение № 732-НС от 12.10.2021 г. на ЦИК, както и Правилата, приети с Решение № 758-ПВР/НС от 17.10.2021 г. на ЦИК, става ясно, че право на участие в диспути и предоставяне на безплатно телевизионно време е възможно само за партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидатски листи във всички изборни райони. Инициативният комитет за издигане на независим кандидат за народен представител Петър Константинов Низамов не е регистриран в ЦИК, а е регистриран в РИК – Бургас.

В своите правила, приети с Решение № 758-ПВР/НС от 17.10.2021 г. ЦИК е регламентирала правото на участие в диспути и предоставяне на безплатно време за независимите кандидати за народни представители в регионалните радио- и телевизионни центрове. В своето становище БНТ заявява, че като независим кандидат за народен представител Петър Низамов е получил възможност за участие в безплатен диспут на 21.10.2021 г., организиран и проведен от РТВЦ – Варна.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 196 от Изборния кодекс във връзка с чл. 6 от Споразумението за отразяване на предизборната кампания за произвеждане на избори за народни представители на 14 ноември 2021 г. и т. 21 от Правилата, приети с Решение № 758-ПВР/НС от 17.10.2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т. И. Н., представляващ инициативен комитет за издигане на Петър Константинов Низамов като независим кандидат за народен представител, регистриран във 2 МИР – Бургас, относно отказан достъп и дискриминация на БНТ по повод присъединяване към Споразумението по чл. 189 – 197 ИК и даване на възможност до достъп до безплатните форми за отразяване на предизборна кампания и по-специално до безплатните диспути и заключителните клипове, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения