Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 810-НС
София, 1 септември 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Трети изборен район – Варненски

Постъпило е предложение с вх. № НС-05-6 от 30.08.2014 г., от Павел Алексеев Христов - административен секретар на ПП „ГЕРБ" -Варна, за промяна в състава на Районна избирателна комисия в Трети изборен район - Варненски. Предлага се на мястото на Десислава Марчева Бонева - член на комисията, и на Калин Светославов Калевски - член на комисията, да бъдат назначени Крум Ламбов Стефанов и Кремена Михайлова Тороманова.

Към предложението са приложени: заявления от Десислава Марчева Бонева и Калин Светославов Калевски за освобождаването им като членове на РИК, по лични причини; декларации от по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Крум Ламбов Стефанов и Кремена Михайлова Тороманова, копия от дипломите за завършено висше образование и копие от личните карти на Крум Ламбов Стефанов и Кремена Михайлова Тороманова; пълномощни - 2 бр.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Трети изборен район - Варненски, Десислава Марчева Бонева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Трети изборен район - Варненски, Калин Светославов Калевски, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Трети изборен район - Варненски, Крум Ламбов Стефанов, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Трети изборен район - Варненски, Кремена Михайлова Тороманова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения