Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 810-ПВР
София, 17.09.2011

ОТНОСНО:  регистрация на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО", подписано от Никола Петков Иванов в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 4 на 9 септември 2011 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката за изборите на 23 октомври 2011 г., за регистрация на кандидат за президент Сали Шабан Ибрям, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и кандидат за вицепрезидент Валентина Иванова Гоцева, ЕГН ..., с постоянен адрес в ....
Към заявлението са приложени следните документи: протокол с решение от 07.09.2011 г. от заседание на Изпълнителния съвет на ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО"; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за президент Сали Шабан Ибрям; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за президент Сали Шабан Ибрям; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за президент Сали Шабан Ибрям, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за президент от политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО"; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Валентина Иванова Гоцева; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Валентина Иванова Гоцева; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за вицепрезидент Валентина Иванова Гоцева, че е съгласна да бъде регистрирана като кандидат за вицепрезидент от политическа партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО".
Налице са изискванията на чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс и Решение № 509-ПВР от 24 август 2011 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за кандидат за президент на Република България Сали Шабан Ибрям, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и за кандидат за вицепрезидент на Република България Валентина Иванова Гоцева, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., издигнати от ПП „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЕДИНСТВО".
2. На регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката да бъдат издадени удостоверения съгласно приложения № 48 и № 49 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на 17.09.2011 в 20:20 часа

Календар

Решения

  • № 398-ЕП / 23.05.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 397-ЕП / 23.05.2019

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за Балканите“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 396-ЕП / 23.05.2019

    относно: регистрация на сдружение „Истината за Стара Загора“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • всички решения