Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 809-ПВР/НС
София, 26 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК, извършено от доставчика на медийни услуги „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № ПВР/НС-20-32 от 25.10.2021 г., за извършено нарушение от доставчика на медийни услуги „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД. Твърди се, че на 22.10.2021 г. от 19:12:13 до 19:14:24 ч. и от 19:33:05 до 19:33:37 ч. са огласени резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители от агенция „Галъп Интернешънъл Болкан“.

Към сигнала е приложен един брой електронен носител със запис на телевизионната програма NOVA NEWS.

Централната избирателна комисия в заседание на 26 октомври 2021 г. се запозна със записа и установи, че в него се излагат данни от социологическо проучване на „Галъп Интернешънъл Болкан“, без да е налице отбелязване веднъж в началото и веднъж в края на представянето на информация за възложителя на допитването или проучването и за източниците на финансирането му. Всъщност липсва каквато и да е информация относно възложителя на проучването и източниците на финансирането му.

Централната избирателна комисия приема, че доставчикът на медийната услуга „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД при огласяване на социологическото проучване не е спазил изискванията на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник“ на решението на Народното събрание за насрочване на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и Указ № 245 от 14.09.2021 г. на президента на републиката за насрочване на изборите за народни представители на 14.11.2021 г. до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила, и за източниците на финансирането му. Съгласно разпоредбата на чл. 205, ал. 2 ИК информацията се предоставя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика – веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето. Неизпълнението на това задължение представлява нарушение, за което е предвидено административно наказание.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 и чл. 475 във връзка с чл. 205, ал. 1 и 2, чл. 496 и 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 ИК от „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД, извършено на 22.10.2021 г. от 19:12:13 до 19:14:24 ч. и от 19:33:05 до 19:33:37 ч., изразяващо се в огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители от агенция „Галъп Интернешънъл Болкан“, като информацията за проучването не съдържа съобщение за възложителя и източника на финансирането му, каквото е изискването на чл. 205, ал. 1 във връзка с чл. 205, ал. 2 от ИК.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „Нова Броудкастинг Груп“ ЕООД, ЕИК 205738443, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1592, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6, представлявано от управителя Николай Стефанов Андреев.

Актът да се изпрати на областния управител на област София за издаване на наказателно постановление.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения