Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 808-ПВР
София, 17.09.2011

ОТНОСНО:  регистрация на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от политическа партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от политическа партия БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, подписано от Сергей Дмитриевич Станишев в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 10 на 15 септември 2011 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката за изборите на 23 октомври 2011 г., за регистрация на кандидат за президент Ивайло Георгиев Калфин, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и кандидат за вицепрезидент Стефан Ламбов Данаилов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ....
Към заявлението са приложени следните документи: препис-извлечение от протокол от заседание на Националния съвет на ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ от 12.09.2011 г., декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на ИК от Ивайло Георгиев Калфин; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на ИК от Стефан Ламбов Данаилов; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от ИК от Ивайло Георгиев Калфин; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от ИК от Стефан Ламбов Данаилов; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от ИК от Ивайло Георгиев Калфин; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от ИК от Стефан Ламбов Данаилов; копия от личните карти на кандидатите; Удостоверение № 10 от 25.08.2011 г. на ЦИК за регистрацията на ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката.
Налице са изискванията на чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс и Решение № 509-ПВР от 24 август 2011 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за кандидат за президент на Република България Ивайло Георгиев Калфин, ЕГН ..., постоянен адрес в ..., и за кандидат за вицепрезидент на Република България Стефан Ламбов Данаилов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., издигнати от ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.
2. На регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката да бъдат издадени удостоверения съгласно приложения № 48 и № 49 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения