Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 807-ПВР/НС
София, 26 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ) за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 8-1 от 25.10.2021 г. от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), регистрирана с Решение № 782-ПВР/НС от 22.10.2021 г. на ЦИК като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., подписано от упълномощеното лице Надежда Богомилова Гологанова,

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Михаил Стоянов Мирчев в полза на Надежда Богомилова Гологанова;

- пълномощно от упълномощеното лице Надежда Богомилова Гологанова в полза на 15 (петнадесет) лица – упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ);

- списък с имената и единния граждански номер на упълномощените лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 15 (петнадесет) бр.

На 26.10.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели в страната от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ).

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. на ЦИК.

Като взе предвид, че са представени изискуемите документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 15 (петнадесет) упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ (ГИСДИ), както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.                  

Здравка Пейчева Боровска

2.                  

Елена Христова Хаджийска

3.                  

Ивайло Стоянов Топалов

4.                  

Грета Христова Дженева

5.                  

Елена Петрова Пачеджиева

6.                  

Маргарита Димитрова Червенкова

7.                  

Теодора Мирославова Ставрева

8.                  

Мирослав Мирославов Кънев

9.                  

Лора Йорданова Руменова

10.              

Юрка Георгиева Гешева-Петрова

11.              

Веселин Ламбев Петров

12.              

Виктор Веселинов Петров

13.              

Дора Илиева Янкова

14.              

Николай Тодоров Ставрев

15.              

Донка Стоянова Генкова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения