Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 806-ПВР
София, 17.09.2011

ОТНОСНО:  регистрация на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от политическа партия „АТАКА” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от политическа партия „АТАКА", подписано от Волен Николов Сидеров в качеството на председател и представляващ партията, заведено под № 2 на 5 септември 2011 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката за изборите на 23 октомври 2011 г., за регистрация на кандидат за президент Волен Николов Сидеров, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и кандидат за вицепрезидент Павел Димитров Шопов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ....
Към заявлението са приложени следните документи: протокол от заседание на Централния сбор на ПП „АТАКА" от 02.09.2011 г.; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за президент Волен Николов Сидеров; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за президент Волен Николов Сидеров; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за президент Волен Николов Сидеров, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за президент от политическа партия „АТАКА"; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Павел Димитров Шопов; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Павел Димитров Шопов; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за вицепрезидент Павел Димитров Шопов, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за вицепрезидент от политическа партия „АТАКА".
Налице са изискванията на чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс и Решение № 509-ПВР от 24 август 2011 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за кандидат за президент на Република България Волен Николов Сидеров, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и за кандидат за вицепрезидент на Република България Павел Димитров Шопов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., издигнати от ПП „АТАКА".
2. На регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката да бъдат издадени удостоверения съгласно приложения № 48 и № 49 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения