Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 805-ПВР/НС
София, 26 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Сдружение на роверите“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

Постъпило е заявлениe с вх. № 7-1 от 25.10.2021 г. от сдружение „Сдружение на роверите“, подписано от представляващия Атанаска Кънчева Цанкова, чрез Гергана Йовкова Спирова, регистрирана с Решение № 781-ПВР/НС от 22 октомври 2021 г. на ЦИК българска неправителствена организация за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Атанаска Кънчева Цанкова в полза на Гергана Йовкова Спирова;

- пълномощно от представляващия Атанаска Кънчева Цанкова, в полза на 20 (двадесет) лица – упълномощени представители на сдружение „Сдружение на роверите“;

- списък с имената и единния граждански номер на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат;

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 20 (двадесет) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 20 лица.

На 26.10.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели в страната от сдружение „Сдружение на роверите“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 17 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 3 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23.09.2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 17 (седемнадесет) упълномощени представители на сдружение „Сдружение на роверите“, както следва:

№ по

ред

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Байрям Руфет Мухарем

2.

Гергана Йовкова Спирова

3.

Веселина Йовкова Трънкова

4.

Емил Васков Трънков

5.

Лина Рангелова Спирова

6.

Шериф Феймиев Юсеинов

7.

Христо Вълчев Генчев

8.

Йорданка Йовкова Алиева

9.

Мустафа Мехмедали Али

10.

Райна Лалова Дончева

11.

Марияна Георгиева Митева

12.

Васил Георгиев Гьошев

13.

Марияна Христова Киришева

14.

Цветелина Димитрова Тананска

15.

Станислав Димитров Танански

16.

Дона Илиева Авджийска

17.

Мария Петрова Авджийска

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения