Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 804-ПВР/МИ
София, 16.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Кресна, област Благоевград, назначена с Решение № 262-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-623/16.09.2011 г. от Георги Димитров Георгиев - пълномощник на ПП „ГЕРБ", за промяна в ОИК - Кресна, като на мястото на председателя Роза Александрова Христоскова се предлага настоящият член на комисията Елена Спасова Андреева-Тасева, а за нов член предложената по-рано за резерва Снежанка Григорова Стоева. Към предложението е приложено заявление от Роза Александрова Христоскова с молба да бъде освободена от ОИК - Кресна, а по преписката са налични декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от лична карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Снежанка Григорова Стоева. Допълнително е постъпило и предложение от Милчо Караджов - упълномощен представител на ПП „АТАКА", към което е приложено заявление от Живка Жекова Илиева с молба да бъде освободена от заеманата длъжност член на ОИК - Кресна. На нейно място се предлага Страхил Атанасов Илиев, като към предложението са приложени декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Кресна, област Благоевград, Роза Александрова Христоскова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
2. ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Кресна, област Благоевград, Живка Жекова Илиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 17 от 01.09.2011 г.
3. ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Кресна, област Благоевград, Елена Спасова Андреева-Тасева, ЕГН ..., настоящ член на комисията, и анулира издаденото й удостоверение № 4 от 01.09.2011 г.
4. НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Кресна, област Благоевград, Снежанка Григорова Стоева, ЕГН ....
5. НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Кресна, област Благоевград, Страхил Атанасов Илиев, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1777-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1776-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1775-МИ / 25.02.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Пик нюз“ ЕООД за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • всички решения