Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 802-ПВР/НС
София, 26 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от З. Н. К., срещу решение № 66-22-ПВР/НС от 21.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – Смолян

В Централната избирателна комисия, по електронна поща, е постъпило писмо с вх. № ПВР/НС-22-90 от 22.10.2021 г. от З. Н. К., срещу решение № 66-22-ПВР/НС от 21.10.2021 г. на РИК – Смолян.

В жалбата се оспорва решение № 66-22-ПВР/НС от 21.10.2021 г. на РИК – Смолян, като необосновано и немотивирано, иска се неговата отмяна и се излагат подробни съображения.

След като се запозна с преписката Централната избирателна комисия установи следното:

Решение № 66-22-ПВР/НС от 21.10.2021 г. на РИК – Смолян, с което е изменено и допълнено решение № 64-22-ПВР/НС от 20.10.2021 г. е с организационно-технически характер и се отнася до определяне на специалист – технически сътрудник във връзка с подпомагане работата на РИК, поради което жалбата се явява недопустима, но дори разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Съгласно чл. 63 ИК районната избирателна комисия може да създава работни групи от специалисти. Видно от протокол № 12/21.10.2021 г. на РИК – Смолян по т. 2 от дневния ред: „Изменение и допълнение на решение № 64-22/20.10.2021 г. на РИК – Смолян, за назначаване на допълнителен специалист – технически сътрудник към РИК – Смолян“ са направени три предложения от членове на комисията. Всяко предложение е гласувано отделно и съгласно чл. 70, ал. 4 ИК е прието предложението за назначаване на допълнителен специалист – технически сътрудник, което е събрало мнозинство 2/3 от присъстващите членове. Процедурата е спазена и не се установяват нарушения, които да обосновават незаконосъобразност на решението.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без разглеждане жалба от З. Н. К., срещу решение № 66-22-ПВР/НС от 21.10.2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и втори изборен район – Смолян.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения