Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 801-ПВР/НС
София, 25 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 792-ПВР/НС от 23 октомври 2021 г. за определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

С писмо вх. № ПВР-04-01-37/НС от 24 октомври 2021 г. Министерството на външните работи предлага да бъде заличена обявената с Решение  № 792-ПВР/НС избирателна секция на място Истанбул, общ. Арнавуткьой (Хадъмкьой). Предложението е съгласувано с Генералното консулство в Истанбул и местните български дружества. Мотивът за исканата промяна е в това, че „Хадъмкьой“ единствено пояснява допълнително къде в община Арнавуткьой се намира секционната избирателна комисия, а не представлява отделно място.

След като разгледа направеното предложение, Централната избирателна комисия прие, че е за предпочитане избирателната секция на място Истанбул, общ. Арнавуткьой (Хадъмкьой) да се запази, а да се заличи Истанбул, общ. Арнавуткьой, като подадените 4 заявления за тази секция се обединят с подадените 90 заявления за място Истанбул, общ. Арнавуткьой (Хадъмкьой).

С писмо вх. № ПВР-04-01-22/12/ от  25 октомври 2021 г. МВнР приложено изпраща до ЦИК грама № ПР-17-376/ 24.10.2021 г. от Генералното консулство в Мюнхен, ФР Германия, относно невъзможността да бъдат разкрити две избирателни секции в гр. Регенсбург съгласно Решение № 792-ПВР/НС от 23 октомври 2021 г. на ЦИК поради това, че не могат да бъдат изпълнени противоепидемичните изисквания за второ помещение на определения адрес, а и не може да се предложи друг адрес поради ограниченията от германската страна за броя на адресите, на които могат да се разкрият избирателни секции извън дипломатическите и консулски представителства.

С писмо вх. № ПВР-04-01-7/11/ от 25 октомври 2021 г. Министерството на външните работи ни уведомява, че е получен отказ от Китайската народна република да бъде дадено разрешение за откриване на избирателна секция на територията на специалния административен регион Хонконг, Китайска народна република. Във връзка с това МВнР моли да бъде заличена избирателна секция Хонконг, определена с Решение № 792-ПВР/НС.

Като обсъди тези проблеми и на основание чл. 12, чл. 13, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

Изменя Решение № 792-ПВР/НС от 23.10.2021 г., като заличава следните места за образуване на избирателни секции:

Федерална република Германия:
Регенсбург 2.

Китай:
Хонконг.

Турция:
Истанбул, общ. Арнавуткьой.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

792-ПВР/НС/

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения