Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 800-ПВР/НС
София, 25 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 9 от 21.10.2021 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“, представлявано от Светослав Щерев Николов, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- копие от Удостоверение изх. № 20211014122206/14.10.2021 г. от Агенцията по вписванията, от което е видно, че сдружението е регистрирано в обществена полза и в целите му са застъпени защита на човешките права, с което е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. на ЦИК;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 31 (тридесет и един) бр.;

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 31 лица за страната.

На 22.10.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 30 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за едно от лицата са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“ за участие с наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 30 (тридесет) упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА“, както следва:

Три имена ЕГН
1. Тодор Николов Зафиров
2. Найден Тодоров Тодоров
3. Мариела Руменова Тодорова
4. Даниел Любомиров Неделчев
5. Александър Духомиров Минев
6. Явор Валериев Григоров
7. Камен Костов Костадинов
8. Георги Тошков Цветков
9. Симеон Георгиев Жулев
10. Цветелина Георгиева Иванова
11. Елеонора Йорданова Жулева
12. Силвия Петрова Стоянова
13. Йордан Генчев Стоянов
14. Божидар Асенов Иванов
15. Александър Емилов Вангелов
16. Диана Панайотова Георгиева
17. Владимир Цанков Драгнев
18. Валентина Тодорова Симеонова
19. Павел Симеонов Симеонов
20. Красимир Седефов Методиев
21. Даниела Цанкова Иванчева
22. Йордан Методиев Иванчев
23. Мартин Димитров Пунчев
24. Лилия Димитрова Ангелова-Несторова
25. Динка Стоянова Вълчанова
26. Нестор Драгомиров Несторов
27. Екатерина Емилова Дацова
28. Виолета Павлова Гекова
29. Атанас Кирилов Атанасов
30. Петя Георгиева Атанасова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1856-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1855-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1854-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения