Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 80-ЕП
София, 5 април 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети район – Хасковски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Хасково с вх. № ЕП-05-48\10 от 30.03.2019 г. на ЦИК. Към писмото са представени протокол от 28.03.2019 г. за проведените консултации при областния управител за състав на РИК, ведно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи.

На консултациите са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции. В консултациите е участвала и коалиция „България без цензура“, която не е парламентарно представена, но има избрани от нейната листа членове на Европейския парламент от Република България. На проведените консултации при областния управител на 28 март 2019 г. коалиция „Реформаторски блок“ не е участвала, но с вх. № ОИ-10-5/28.03.2019 г. е внесено предложение от коалицията с приложени към него документи, с които предлага член на РИК.

От представената преписка се установява, че са спазени изискванията на Изборния кодекс за провеждане на консултациите, участвалите партии и коалиции са направили предложение за състава на РИК, в което се съдържат изискуемите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и 4 ИК.

На проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети район – Хасковски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 ИК и Решение № 8-ЕП от 26 март 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и девети район – Хасковски, в състав от 15 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веселина Тенчева Иванова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Зафиров Янчев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Юлианова Балтова
СЕКРЕТАР: Лейла Айнур Елмаз
ЧЛЕНОВЕ: Венелин Карев Челебиев
  Димитър Атанасов Цветков
  Георги Николаев Китов
  Албена Димитрова Ченголова
  Димитър Велев Димитров
  Бойчо Георгиев Бойчев
  Славея Георгиева Костадинова
  Цветан Иванов Николов
  Здравко Лозев Костов
  Петя Ангелова Бостанджиева-Китин
  Ростислава Захариева Жекова
 1. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 6 април 2019 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения