Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 8
София, 11 май 2011 г.

ОТНОСНО: създаване на работни групи на ЦИК

На основание чл. 26, ал.1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия (ЦИК)

Р Е Ш И:

1. Създава следните работни групи:

1.1. Работна група по състава и дейността на ОИК и СИК и по жалбите в състав:
Ръководител: Мария Веселинова Мусорлиева
Членове: Мая Андреева Андреева
Мариана Стоянова Христова
Паскал Георгиев Бояджийски
Валентин Димитров Бойкинов
Гергана Маринова Маринова
Румяна Кирилова Стоева-Сидерова
Силва Петкова Дюкенджиева
Ралица Босилкова Негенцова
Сабрие Тайфи Сапунджиева
Севинч Османова Солакова
Иванка Атанасова Грозева
Владимир Христов Христов

1.2. Работна група по регистрация на политически партии, коалиции от партии, кандидати, наблюдатели и застъпници за участие в избори в състав:
Ръководител: Мая Андреева Андреева
Членове: Валентин Димитров Бойкинов
Паскал Георгиев Бояджийски
Бисер Живков Троянов
Анна Недялкова Колушева-Манахова
Елена Николова Маркова
Румяна Кирилова Стоева-Сидерова
Ралица Босилкова Негенцова
Сабрие Тайфи Сапунджиева
Севинч Османова Солакова
Владимир Христов Христов
Гергана Маринова Маринова
Иванка Атанасова Грозева

1.3. Работна група по Методическите указания и принципните решения в състав:
Ръководител: Румяна Кирилова Стоева-Сидерова
Членове: Анна Недялкова Колушева-Манахова
Бисер Живков Троянов
Гергана Маринова Маринова
Мариана Стоянова Христова
Ралица Босилкова Негенцова
Силва Петкова Дюкенджиева
Елена Николова Маркова
Сабрие Тайфи Сапунджиева
Севинч Османова Солакова
Владимир Христов Христов
Паскал Георгиев Бояджийски
Ерхан Юксел Чаушев

1.4. Работна група по условията и реда за провеждане на предизборната кампания и организиране и провеждане на разяснителна кампания в състав:
Ръководител: Сабрие Тайфи Сапунджиева
Членове: Ралица Босилкова Негенцова
Бисер Живков Троянов
Мария Веселинова Мусорлиева
Мая Андреева Андреева
Ерхан Юксел Чаушев

1.5. Работна група по изготвяне и проверка на образците за изборни книжа, технически образци на изборни бюлетини, определяне съвместно с Министерския съвет реда и отпечатването на изборните книжа и на бюлетините в състав:
Ръководител: Румяна Кирилова Стоева-Сидерова
Членове: Мая Андреева Андреева
Паскал Георгиев Бояджийски
Емануил Христов Христов
Анна Недялкова Колушева-Манахова
Гергана Маринова Маринова
Силва Петкова Дюкенджиева
Ралица Босилкова Негенцова
Венцислав Кирилов Караджов
Елена Николова Маркова
Сабрие Тайфи Сапунджиева
Ерхан Юксел Чаушев
Севинч Османова Солакова
Мариана Стоянова Христова
Владимир Христов Христов

1.6. Условия и срокове за провеждане на конкурс за компютърната обработка на резултатите от гласуването, изготвяне на заданието и издаване на бюлетин в състав:
Ръководител: Елена Николова Маркова
Членове: Мая Андреева Андреева
Емануил Христов Христов
Венцислав Кирилов Караджов
Сабрие Тайфи Сапунджиева
Ерхан Юксел Чаушев
Красимир Бойчев Калинов
Севинч Османова Солакова

1.7. Работна група по организационно-техническите и финансовите въпроси в състав:
Ръководител: Севинч Османова Солакова
Членове: Мая Андреева Андреева
Анна Недялкова Колушева-Манахова
Силва Петкова Дюкенджиева
Сабрие Тайфи Сапунджиева
Ерхан Юксел Чаушев
Паскал Георгиев Бояджийски
Иванка Атанасова Грозева
Венцислав Кирилов Караджов
Бисер Живков Троянов

1.8. Работна група по изготвяне на методика за определяне на изборния резултат в състав:
Ръководител: Красимир Бойчев Калинов
Членове: Емануил Христов Христов
Паскал Георгиев Бояджийски
Венцислав Кирилов Караджов
Ерхан Юксел Чаушев
Валентин Димитров Бойкинов
Владимир Христов Христов

1.9. Работна група по изготвяне, поддържане и контрол на интернет страницата на ЦИК, за организиране и провеждане на експериментално преброяване в състав:
Ръководител: Красимир Бойчев Калинов
Членове: Емануил Христов Христов
Елена Николова Маркова
Мая Андреева Андреева
Венцислав Кирилов Караджов
Сабрие Тайфи Сапунджиева

1.10. Работна група по организацията и провеждане на изборите в чужбина в състав:
Ръководител: Мая Андреева Андреева
Членове: Бисер Живков Троянов
Паскал Георгиев Бояджийски
Анна Недялкова Колушева-Манахова
Румяна Кирилова Стоева-Сидерова
Елена Николова Маркова
Владимир Христов Христов
Сабрие Тайфи Сапунджиева
Севинч Османова Солакова
Мариана Стоянова Христова
Мария Веселинова Мусорлиева

2. В работните групи могат да участват и други членове на ЦИК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения