Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 798-НС
София, 27 август 2014 г.

ОТНОСНО: жалба от кмета на община Трън срещу решение № 4-НС от 21.08.2014 г. на РИК – Перник.

Постъпила е жалба вх. № НС-06-11/22.08.2014 г., подадена от Станислава Алексиева - кмет на община Трън, против решение № 4-НС от 21.08.2014 г. на Районната избирателна комисия (РИК) - Перник. Жалбата е постъпила по електронна и обикновена поща в ЦИК. Допълнително е изискано от РИК - Перник, и изпратено на 25.08.2014 г. по електронна поща копие от цялата преписка по обжалваното решение, а в оригинал е получена в ЦИК на 27.08.2014 г.

В жалбата се развиват подробни съображения за порок на обжалваното решение поради просрочие на първоначалната жалба, по която е постановено решението на РИК - Перник. Освен твърдения за недопустимост се излагат и аргументи за неправилност на обжалваното решение, като се твърди, че на предходни избори е създадена добра организация за придвижването на желаещите да гласуват, като същата организация е направена и сега. Прави се искане за обезсилване на решение № 4-НС от 21.08.2014 г. на РИК - Перник, или алтернативно да бъде отменено като неправилно, неоснователно и незаконосъобразно.

Предложен е и е разгледан проект за решение със следното съдържание:

„Централната избирателна комисия приема жалбата за допустима като подадена от легитимирано лице в законоустановения срок по чл. 8, ал. 4 във връзка с чл. 73 от ИК, а разгледана по същество - за неоснователна.

Видно от представените по преписката доказателства със Заповед № РД-05-321 от 11.08.2014 г. на кмета на община Трън в съответствие с правомощията му и в срока по чл. 8, ал. 2 от ИК са образувани и утвърдени номерата на избирателните секции в общината, както и адресите на същите, съгласно приложението.

Заповедта е обявена публично чрез интернет сайта на общината на 11.08.2014 г. и е поставена на видно място в сградата на община Трън и в кметствата на общината от секретаря на общината, което се установява от представената с жалбата декларация. 

Срещу цитираната заповед на кмета в частта относно секция № 145100018, с. Ездимирци, е подадена жалба от 38 жители на селата Врабча и Проданча. Жалбата е изпратена по пощата на 12.08.2014 г. (видно от пощенското клеймо на плика), а е постъпила в РИК - Перник, на 18.03.2014 г. и е заведена в регистъра под № 1.

Районната избирателна комисия - Перник, е разгледала жалбата на свое заседание, проведено на 21.08.2014 г. В заседанието са участвали 14 члена на РИК - Перник, което се установява от протокол № 2 на комисията от същата дата. Районната избирателна комисия - Перник, е разгледала жалбата на 38-те жители на селата Врабча и Проданча по същество, като е уважила последната и е постановила оспореното решение № 4-НС от 21.08.2014 г. При проведените в районната комисия разисквания и съобразено със справка от ТД „ГРАО" - Перник, е установено, че са налице изискванията на чл. 9, ал. 3 от ИК за образуване на самостоятелна секция в с. Врабча, което е с 21 избиратели. Към тази избирателна секция е целесъобразно да се включат и избирателите от с. Проданча, което е териториално отдалечено около 1,5 км от с. Врабча. Образуваната от кмета на общината секция в с. Ездемирци е териториално отдалечена около 15 км от с. Врабча, поради което РИК - Перник, правилно и законосъобразно е постановила обжалваното решение, с което е отменена заповедта на кмета в частта, с която е образувана секция № 145100018 в с. Ездимирци, като е указано на кмета на община Трън да издаде заповед, с която да образува самостоятелна избирателна секция в с. Врабча, включваща и с. Проданча. Решението на РИК - Перник, е обявено на таблото на РИК на 21.08.2014 г. в 19,00 ч. и на страницата на комисията на 22.08.2014 г. в 12,06 ч.

Предвид изложеното жалбата на кмета на община Трън се явява неоснователна и обжалваното решение следва да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно, поради което и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

РЕШИ:

ПОТВЪРЖДАВА решение № 4-НС от 21.08.2014 г. на Районната избирателна комисия - Перник, постановено по жалба от 38 жители на селата Врабча и Проданча, община Трън, като правилно и законосъобразно.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му".

При проведеното гласуване „ЗА" предложения проект гласуват: Р. Сидерова, Ал. Андреев, Р. Матева, К. Нейкова, Ерх. Чаушев, Ив. Грозева, С. Солакова, Ив. Алексиева, Вл. Пенев, М. Сюлейманов; „ПРОТИВ" гласуват: Е. Христов, Ц. Томов, М. Златарева, Г. Баханов, Й. Ганчева, М. Бойкинова, Ив. Ивков.

Предложеният проект не събра необходимото мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите членове на ЦИК, поради което и на основание чл. 53, ал. 4 от ИК е налице решение за отхвърляне на проекта.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект за решение по жалбата на Станислава Алексиева - кмет на община Трън срещу решение № 4-НС от 21.08.2014 г. на Районната избирателна комисия Перник.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения