Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 797-НС
София, 27 август 2014 г.

ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване, отпечатване и разпространение на печатни материали за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.”

Проведена е процедура на основание чл. 57, ал. 1, т. 32, и §3 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, чл. 92а, ал. 6 от Закона за обществени поръчки и Решения №№ 666 от 11 август 2014 г. и 671-НС от 13 август 2014 г. на ЦИК за „Изработване, отпечатване и разпространение на печатни материали за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г."

по следните позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - Изработване и отпечатване на печатни информационни материали по следните теми:

 1. Обща информационна брошура - „Избори за народни представители 2014 г.";
 2. Листовка „Гласуване на избиратели с увреждания";
 3. Листовка „Гласуване на ученици и студенти";
 4. Листовка „Бюлетина и начин на гласуване"
 5. Плакат.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - безадресно разпространение на печатни материали.

В договарянето бяха допуснати следните участници:

 1. „Мейлбокс" ЕООД, представляван от Димитър Доситиеев Цветанов, с оферта вх. № ЦИК-06-22 от 26 август 2014 г.
 2. „Книгоиздателска къща ТРУД" ООД, представлявана от Надежда Йорданова Делева, с вх. № ЦИК-06-22 от 26 август 2014 г.

Първият участник кандидатства за всяка една от обявените позиции.

Вторият кандидатства само по първа обособена позиция.

Направените предложения и постигнатите договорености с всеки един от кандидатите са отразени в отделни протоколи от 27 август 2014 г., подписани от участниците в преговорите.

Оценката по позиция 1 е направена на база техническите и функционалните различия в депозираните оферти и съгласно критерия „икономически най-изгодна оферта".

Класираният на първо място по обособена позиция 1 е „Мейлбокс" ЕООД.

На второ място се класира „Книгоиздателска къща ТРУД" ООД.

Оценката по позиция 2 е извършена въз основа на критерий „най-ниска цена".

По обособена позиция № 2 на първо място е класиран „Мейлбокс" ЕООД.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 32 и по аргумент от § 3 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и чл. 92а, ал. 6 от Закона за обществените поръчки Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОПРЕДЕЛЯ за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Изработване, отпечатване и разпространение на печатни материали за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 05.10.2014 г.", за всички обявени позиции „Мейлбокс" ЕООД, представлявано от Димитър Доситиеев Цветанов, с оферта вх. № ЦИК-06-22 от 26 август 2014 г.

УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия като възложител да сключи договор с „Мейлбокс" ЕООД за всички обявени позиции и на основание протокол за преговори, проведени на 27 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2919-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2918-МИ / 30.11.2023

  относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

 • № 2917-НС / 30.11.2023

  относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

 • всички решения