Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 796-ПВР/МИ
София, 27 август 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

Постъпило е заявление с вх. № МИ-15-163/26.08.2014 г. от Ива Крумова Иванова - председател на ОИК - Радомир, с искане да бъде освободена от заеманата позиция по лични причини и възникнала субективна невъзможност да изпълнява задълженията си в качеството й на председател на ОИК.

Към заявлението са приложени: заявление от Весела Пламенова Борисова за назначаването й на поста председател на ОИК - Радомир; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК (отм.), копие от диплома за завършено висше образование и копие от лична карта на Весела Пламенова Борисова; копия от пълномощни на ПП „ГЕРБ" - 3 броя; копие от удостоверение за актуално състояние на ПП „ГЕРБ" от 06.08.2014 г. по ф.д. № 1545/2007 г. С оглед обстоятелството, че лицето заявило желание да бъде назначено за председател на ОИК - Радомир, не е в списъка на резервните членове, предложени от политическата сила, която е предложила напускащия член на комисията, както и че липсва предложение на тази политическа сила за назначаване на нов член на комисията, както и че представената декларация не отговаря на изискванията на чл. 65 и чл. 66 от ИК, не следва да се назначава за председател на ОИК - Радомир, лицето, чиито документи са представени със заявлението за напускане. Следва на основание чл. 82, ал. 1 от ИК да се уведоми политическата сила ПП „ГЕРБ" да направи писмено предложение за назначаване на председател на ОИК - Радомир.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Радомир, област Перник, Ива Крумова Иванова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения