Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 794-ПВР/НС
София, 25 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Стефка Стефанова – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“, срещу решение № 68-ПВР/НС от 19.10.2021 г. на РИК – Хасково

Постъпила е жалба с вх. № ПВРНС-15-46 от 21.10.2021 г. на ЦИК от Стефка Стефанова – упълномощен представител на КП „ГЕРБ-СДС“, срещу решение № 68-ПВР/НС от 19.10.2021 г. на РИК – Хасково.

В жалбата се твърди незаконосъобразност на обжалваното решение на РИК – Хасково. Жалбоподателят твърди, че в разпределението на РИК – Хасково, по отношение на ръководните длъжности е допуснато несъответствие в прилагането на методиката на ЦИК и квотния принцип при разпределението между парламентарно представените партии на ръководните длъжности, като за ПП „Има такъв народ“ от 37 ръководни места, са дадени 13 председателски места, за КП „БСП за България“ от 20 ръководни места – 12 председателски, за КП „ГЕРБ-СДС“ от 36 ръководни места – 9 председателски. Сочи, че е допуснато и съществено нарушение на Изборния кодекс, като са дублирани лица, участващи в състава на секционните избирателни комисии. Жалбоподателят иска изменение на решението в частта, в която е извършено разпределението на длъжностите в секционните избирателни комисии с номера 293300005, 293300006, 293300013, 293300026, 293300028, 293300033, 293300034 и 293300042, както и да се отстранят допуснатите дублирания.

Производството е по чл. 73, ал. 1 ИК.

Централната избирателна комисия, като разгледа представените по административната преписка документи, намира жалбата за допустима, подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК – Хасково, а по същество – за неоснователна.

След запознаване с преписката в цялост ЦИК приема за установена следната фактическа обстановка:

Със свое решение № 22-ПВР/НС от 04.10.2021 РИК – Хасково, за целите на провеждане на консултации по чл. 91 ИК и с оглед правилното разпределение на квотите на парламентарно представените партии и коалиции на основание чл. 72, ал. 1, т.1 и чл. 92, ал. 4 ИК във връзка с Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК е определила състава и ръководствата на СИК за съответните политически партии и коалиции за община Харманли. От цитираните разпределения става ясно, че при прилагане на методиката по Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК за жалбоподателя, конкретно за община Харманли, е предвидено разпределение, както следва:

- По т. 1 от решение № 22-ПВР/НС от 04.10.2021 г.  – 84 места, общо ръководен и членски състав;

- По т. 2 от решение № 22-ПВР/НС от 04.10.2021 г. – 36 места – за ръководен състав (председател, заместник-председател и секретар).

Цитираното решение не е оспорено от което и да е от заинтересованите лица и е влязло в сила.

На 14.10.2021 г. в РИК  – Хасково, е представено писмо от кмета на община Харманли с вх. № 67/14.10.2021 г., с което същият уведомява РИК – Хасково, за проведените консултации и че на същите не е постигнато съгласие за назначаване на поименните състави на СИК на територията на община Харманли. Към писмото си кметът на община Харманли прилага изискуемите документи по Решение № 644-ПВР/НС/29.09.2021г. на ЦИК, а именно:

 1. Предложенията на партиите и коалициите.
 2. Копие от удостоверение за актуално правно състояние на партиите или копие от решението за създаване на коалицията.
 3. Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите се представляват от пълномощник, както и адрес, телефон и лице за контакт.
 4. Списъци на резервните членове на СИК, предложени от ПП „Има такъв народ“, КП „ГЕРБ-СДС“, ПП „ДПС“, КП „БСП за България“, КП „Демократична България – Обединение“ и КП „Изправи се БГ! Ние идваме!“.
 5. Протокол от консултациите, проведени на 07.10.2021 г.
 6. Копие от съобщението за провеждане консултациите и начинът на оповестяването му.

Видно от представения от общинската администрация пред РИК протокол от 07.10.2021 г. на проведените консултации за съставите на СИК на територията на община Харманли партиите и коалициите не са постигнали съгласие за разпределението на ръководния състав на отделните СИК.

На 19.10.2021 г., на редовно заседание, при присъствали 13 членове РИК – Хасково, е разгледала представените документи по цитираната преписка с вх. № 67/14.10.2021 г. След проведеното обсъждане е пристъпено към гласуване. От присъствалите 13 души, 11 са  гласували „ЗА“ и 2 души „ПРОТИВ“ и с решение № 68-ПВР/НС РИК – Хасково, е назначила поименните състави на СИК за община Харманли.

Срещу постановеното решение е и депозираната жалба, изпратена по компетентност на ЦИК.

По същество в жалбата не се съдържат данни за ощетяване на жалбоподателя в посока брой членове и брой ръководни длъжности, а единствено сочи, че РИК – Хасково, не е съобразила разпределението на председателските места, което е довело до липса на пропорционалност и справедливост при разпределение на ръководните места в СИК, както и че е допуснато дублиране на лица, участващи в състава на СИК.

На база на посочената фактическа обстановка, с оглед документите по преписката и при съобразяване на разпоредбите на Изборния кодекс Централна избирателна комисия счита, че решение 68-ПВР/НС от 19.10.2021 г. следва да бъде потвърдено по следните съображения:

Представените към писмото на кмета до районната избирателна комисия поименни предложения са същите, които се съдържат в решение 68-ПВР/НС/19.10.2021 г. на РИК – Хасково. При проверката на ЦИК не се констатира несъответствие в прилагането на методиката за принципа на най-големия остатък, спазено е и квотното съотношение при разпределението между парламентарно представените партии, като определянето на ръководството в СИК на територията на община Харманли между партиите и коалициите се отнася за всички позиции – председател, заместник-председател и секретар, а не само за броя на председателските места (видно от влязлото в сила решение № 22-ПВР/НС от 04.10.2021 г.). При липса на постигнато съгласие по смисъла на чл. 91, ал. 12 ИК районната избирателна комисия назначава съставите на СИК, именно съобразявайки предложенията на партиите, като действа при условията на оперативна самостоятелност, при съблюдаване на разпоредбите на описаните вече норми от ИК и гарантиране на спазване на принципа за квотно разпределение. Действително е налице посоченото дублиране за съставите на СИК 293300021 и СИК 293300033, като Антоанета Колева Димитрова е посочена като член и като секретар в съответната комисия, но това не води до незаконосъобразност на решението, тъй като политическият субект има право да поиска да бъде извършена замяна на назначените членове на секционни комисии. В този смисъл, след като РИК е спазила нормативните изисквания и методическите указания по отношение на квотния принцип на ЦИК при назначаване на СИК, не са налице основания за отмяна на оспореното пред ЦИК решение за назначаване на СИК в община Харманли.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 12 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 7 членове и „ПРОТИВ“ 5 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2917-НС / 30.11.2023

  относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

 • № 2916-МИ / 28.11.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

 • № 2915-МИ / 28.11.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

 • всички решения