Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 792-НС
София, 26 август 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-18-9 от 26.08.2014 г. от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", представлявано от Михаил Стоянов Мирчев - председател на УС, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 21.08.2014 г. по ф.д. № 3113/1990 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Михаил Стоянов Мирчев, представляващ сдружението, в полза на 74 (седемдесет и четири) лица - представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Списъкът е представен и в електронен вид на технически носител.

С вх. № НС-00-97 от 26.08.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, предложени от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ".

От извършената проверка на лицата от списъка се установи, че всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 74 упълномощени представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Николай Георгиев Иванов
2. Стефан Димитров Бъчваров
3. Елка Цветкова Иванова
4. Ирина Владимирова Кирилова
5. Цветелина Владимирова Кирилова
6. Симеон Георгиев Стоев
7. Радка Тодорова Стоева
8. Ани Симеонова Стоева-Цветкова
9. Георги Бойков Димитров
10. Даниела Венкова Великова
11. Николай Събев Петров
12. Димитър Димитров Вълчев
13. Динка Георгиева Вълчева
14. Динко Вълчев Желев
15. Иво Тенев Занев
16. Иван Иванов Христов
17. Аглика Стефчева Виденова
18. Стойчо Стойчев Иванов
19. Светла Цветкова Шайбер
20. Марио Томов Трайков
21. Митко Алдинов Трончов
22. Борис Георгиев Грънчаров
23. Стоян Велинов Янчев
24. Димитър Иванов Бонков
25. Сашо Стефанов Петков
26. Кирил Димитров Халачев
27. Маргарита Димитрова Халачева
28. Методи Алексиев Алексиев
29. Олег Владиславович Илченко
30. Тома Мариов Трайков
31. Стефан Димитров Попов
32. Леонид Петров Георгиев
33. Сергей Миланов Миланов
34. Виолета Ангелова Бозева-Миланова
35. Антоанета Василева Мицовска
36. Валери Петров Иванчев
37. Стефан Николов Дончев
38. Мария Георгиева Гуркова
39. Слави Христов Пачалов
40. Сергей Константинов Дураков
41. Александрия Младенова Василева
42. Божидар Георгиев Гудев
43. Любен Николов Гунов
44. Моника Георгиева Кантарджиева
45. Йото Николов Зарков
46. Радослав Борисов Гочев
47. Олег Томов Дронев
48. Латинка Стоянова Дронева
49. Момчил Димитров Димитров
50. Евдокия Георгиева Петкова
51. Цветелина Стефанова Борисова
52. Александър Антониев Йорданов
53. Христина Стефанова Малинова
54. Венцислав Андреев Мирчев
55. Тодорка Стойова Мирчева
56. Ваня Чавдарова Кашлакева
57. Владимир Илиев Славчев
58. Любомир Зунг Чан
59. Олег Ефремов Ефремов
60. Мила Василева Василева
61. Венцислав Василев Кенанов
62. Милети Стефанов Фъртунков
63. Петър Стоименов Димитров
64. Борис Йорданов Мишев
65. Никола Еленов Василев
66. Светлозара Ангелова Пеева
67. Николай Енчев Няголов
68. Емил Румянов Матеев
69. Ани Симеонова Герова
70. Михаил Стоянов Мирчев
71. Катя Живкова Михайлова
72. Тодорка Димова Кинева
73. Надежда Богомилова Гологанова
74. Валя Евлогиева Игнатова

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения