Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 790-ПВР/НС
София, 22 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: необявяване на интернет страницата телевизия „Европа“ на информация за сключен договор с ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

Постъпило е уведомление от Съвета за електронни медии с вх.№ПВРНС-20-27/21.10.2021г. за материал излъчен на 16.10.2021г. в 19:00 ч., обозначен като платена форма на предизборна агитация от ПП ВМРО-Българско национално движение. Към писмото на СЕМ е приложен съответния видеоматериал, както и снимка на екрана на интернет сайта на медийния доставчик телевизия „Европа“ от раздела за обявяване на информацията за сключени договори с партии, коалиции и инициативни комитети за отразяване на предизборната кампания.

От представените на ЦИК материали и след запознаване със съдържанието им, ЦИК констатира, че на 16.10.2021 г. в интервала 19:00:41 ч. до 19:03:07 ч. по телевизия „Европа“ е излъчен материал, обозначен като платена форма на предизборна агитация на ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ. На интернет страницата на телевизия „Европа“ липсва публикувана информация за сключен договор между телевизията като доставчик на медийна услуга и ПП ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ за отразяване на предизборната кампания на партията, с което е нарушен чл.180 ИК.

Предвид изложеното и на основание чл.57, ал.1, т. 1, т. 23, т.24 и т.26 във връзка с чл. 180 и във връзка с чл. 484, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 180 ИК по отношение на доставчика на медийни услуги „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА“ АД, вписано в Агенцията по вписванията – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, с ЕИК115568068, със седалище и адрес на управление гр. София,  р-н Възраждане, ул. „Позитано“ № 30, ет. 1, представлявано от управителя Георги Нейчев Харизанов.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на „ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА“ АД, ЕИК115568068, представлявано от управителя Георги Нейчев Харизанов.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ГС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения