Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 79-МИ
София, 8 август 2011 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ” за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ", подписано от  председателя и представляващ партията Йордан Ангелов Нихризов, заведено под № 47 на 2 август 2011 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Към заявлението са приложени: заверен от съда препис от решения от 17.04.1990 г. по ф.д. № 572/1990 г. на СГС - ФО, за вписване на партията в регистъра на политическите партии; извлечение от регистър на партии и съюзи СОС, Фирмено отделение, том ІV/1941-1947 г.; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 07.07.2011 г. от СГС - ФО, 1 състав, по ф. д. № 572/1990 г.; удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 21.07.2011 г. от СГС - ФО, 1 състав, по ф. д. № 572/1990 г.; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 16 на „Държавен вестник", бр. 32 от 1990 г., в който е обнародвано решението за регистрация на партията; заверено от партията копие от стр. 1 и стр. 159 на „Държавен вестник", бр. 100 от 2008 г. за обнародвани промени; решение от заседание на Националния комитет на партията, проведено на 23.07.2011 г., с взето решение за участие на партията в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и регистрацията й в ЦИК; образец от подписа на председателя на партията; образец от печата на партията; удостоверение № 48-00-333 от 07.07.2011 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2008, 2009 и 2010 г.; заверено от СГС копие на устава на политическата партия; удостоверение на основание чл. 19а от ЗПП от 07.07.2011 г., издадено от СГС - ТО, по ф. д. № 572/1990 г.; удостоверение № 571-487 от 20.07.2011 г. от  „Юробанк И Еф Джи България" АД, за банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания; списък, съдържащ трите имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9482 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е искане от председателя на партията Йордан Ангелов Нихризов наименованието на партията да бъде изписано като „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" в бюлетината и документите за избори за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., както и протокол от проведено заседание на Националния комитет на БСДП на 23.07.2011 г. с присъствен лист, заверени от партията.

След извършена проверка от ГД „ГРАО" на списъка на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията, се установява, че е спазено изискването за наличие на необходимите 7000 подписа, съгласно протокол № 92-00-678 от 08.08.2011 г.

Изпълнени са изискванията на чл. 76, ал. 1 и чл. 89 от Изборния кодекс и Решение № 24-МИ от 13 юли 2011 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции от партии в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, чл. 89 и чл. 90, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА политическа партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ" за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения