Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 789-ПВР/НС
София, 22 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от КП „БСП за България“ срещу телевизия „Евроком“ и представляващия на ПП „Българска прогресивна линия“

Постъпила е жалба, сканирано копие, по електронната поща с вх. № ПВРНС-10-5(2) от 15.10.2021 г. от Аглика Виденова, главен юрисконсулт и пълномощник на КП „БСП за България“ с представено сканирано копие на пълномощно от представляващия коалицията, срещу телевизия „Евроком“ и представляващия на ПП „Българска прогресивна линия“.

Жалбоподателят твърди, че ден преди началото на предизборната кампания за предстоящите избори на 14 ноември 2021 г., а именно на 14.10.2021 г. в 20.00ч., както и на 15.10.2021 г. в 13.15 ч., в телевизионното предаване „Политика и спорт“ на телевизия „Евроком“ водещият открито агитира гражданите за гласуване за определена политическа партия, а заедно с госта в предаването, представляващ политическа партия „Българска прогресивна линия“, нарушават императивни норми на Изборния кодекс и Закона за радиото и телевизията, определящи правилата за провеждане на предизборна кампания, като определените в жалбата нарушения са следните: агитация в полза на определена политическа партия, преди да е открита предизборната кампания; нарушаване правилата за обективно и справедливо отразяване проявите на кандидатите при зачитане на тяхната равнопоставеност, тъй като водещият на предаването е регистриран като водач на листа с кандидати за народни представители на ПП „Българска прогресивна линия“ в РИК – Пазарджик; накърняване репутацията и доброто име на Българската социалистическа партия; липса на публикувана на страницата на телевизия „Евроком“ информация за сключените договори по чл. 180 ИК, респ. не е налична информация дали има възмезден или безвъзмезден такъв с ПП „Българска прогресивна линия“; липсва обозначение за платено съдържание в излъченото предаване, липсва и информация за спазване на правилата за предварително заплащане на медийните услуги, ако договорът между телевизията и партията е възмезден.

В заключителната част на жалбата, жалбоподателят е изискал Централна избирателна комисия да потърси административнонаказателна отговорност на ПП „Българска прогресивна линия“ с представляващ Красимир Янков и телевизия „Евроком“ като доставчик на медийна услуга в предизборната кампания. Също така жалбоподателят е отправил молба ЦИК да разпореди да бъдат свалени от интернет страницата на медията описани в жалбата послания и призиви, които са в разрез с изборните правила.

Централната избирателна комисия намира, че по същество жалбата е насочена срещу следните нарушения: на правилата за провеждане на предизборна кампания, чрез извършване на предизборна агитация преди срока за начало на предизборната кампания, визирани в чл. 185 ИК във връзка с чл.178 ИК; на правилата за водене на предизборна кампания, която нарушава добрите нрави - чл. 183, ал. 4 ИК; на правилата за уведомяване за платено съдържание – чл. 179 ИК; на правилата за информация за сключените договори между доставчика на медийна услуга и партиите, коалициите и инициативните комитети – чл. 180 ИК.

ЦИК се запозна със съдържанието на жалбата и излъченото предаване на дати 14.10.2021 г. и 15.10.2021 г. на телевизия „Евроком“, изискано и предоставено на ЦИК от Съвета за електронни медии във видеофайлове на 20.10.2021 г. Констатира се, че водещият на предаването „Политика и спорт“ Иван Търпоманов по телевизия „Евроком“ е регистриран като кандидат за народен представител в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. от кандидатска листа за народни представители на ПП „Българска прогресивана линия“, чийто представител е и гостът в същото предаване. Водещият двукратно съобщава за регистрацията си в листата на партията гост на предаването, като в същото време изразява негативно и укорително мнение към лидери на други политически субекти, някои от които също кандидати в листи за народни представители за предстоящите избори. ЦИК намира, че с това се създава политическо внушение у зрителите, което има за цел предизборна агитация, т.е. телевизионното предаване следва да се счита за агитационен материал със съдържание, нарушаващо добрите нрави съгласно чл. 183, ал. 4 ИК.

Относно твърдението в жалбата за накърняване репутацията и доброто име на Българската социалистическа партия в посоченото предаване по телевизия „Евроком“, следва да се отбележи, че жалбоподателят има право на отговор, като изложи публично мнението си и направи опровержение на твърдяното в съответната медия. В конкретния случай приложима е разпоредбата на чл. 199 ИК, визираща правото на отговор на лицето – кандидат или представляващ партията, което счита, че в съответното предаване са накърнени правата и доброто му име.

ЦИК извърши справка в интернет сайта на телевизия „Евроком“ във връзка с твърдените в жалбата нарушения, че не е публикувана информация за сключените договори по чл.180 от ИК и установи, че в раздел „Реклама“ на сайта на телевизия „Евроком“ е публикувана информацията по чл. 180 ИК. Съгласно публикуваната информация и предоставената от СЕМ на ЦИК справка е видно, че договорът на телевизия „Евроком“ с ПП „Българска прогресивна линия“ за отразяване на предизборната кампания на партията е безвъзмезден. С оглед тази констатация, ЦИК счита, че жалбата на КП „БСП за България“ относно нарушения на чл.179, чл.180 и чл.198 ИК е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

Предвид изложеното и на основание чл.57, ал.1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 183, ал. 4 и във връзка с чл. 480, ал. 2, чл. 496 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК, изразяващо се в използването на материал за предизборна агитация – участие и изявления в телевизионно предаване, който материал нарушава добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите, извършено на 15 октомври 2021 г. в интервала 13:14 – 14:50 часа по телевизия „ЕВРОКОМ“ от Красимир Христов Янков, представляващ ПП „Българска прогресивна линия“, и Иван Иванов Търпоманов, кандидат за народен представител от листата на ПП „Българска прогресивна линия“.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Красимир Христов Янков, представляващ ПП „Българска прогресивна линия“, и Иван Иванов Търпоманов, кандидат за народен представител от листата на ПП „Българска прогресивна линия“.

ОТХВЪРЛЯ в останалата част жалбата на КП „БСП за България“ срещу телевизия „Евроком“ и представляващия на ПП „Българска прогресивна линия“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ГС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1830-НС / 27.03.2023

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Осми изборен район – Добрич

  • № 1829-НС / 27.03.2023

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г. на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1828-НС / 27.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения