Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 787-ПВР/НС
София, 22 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: назначаване на съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Борован за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е писмо с вх. № ПВРНС-15-43/21.10.2021 г. от РИК – Враца, с което районната избирателна комисия препраща по компетентност преписка по решение № 72-НС от 20.10.2021 г. и решение № 68-ПВР/НС от 19.10.2021 г.

С решение № 68-ПВР/НС от 19.10.2021 г. РИК – Враца, е назначила съставите на 10 секционни избирателни комисии на територията на община Борован за произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. съгласно приложение № 1, неразделна част от решението, и е утвърдила списък с резервни членове.

След като РИК – Враца, е установила, че решението е прието в нарушение на правилата на Изборния кодекс относно наличие на квалифицирано мнозинство от две трети (8 „за“ и 5 „против“), е приела решение № 72-НС от 20.10.2021 г. за поправка на установена фактическа грешка при обявяване и приемане на решение № 68-ПВР/НС от 19.10.2021 г., като е мотивирала същото с наличието на допуснати грешки в диспозитива на решението.

С оглед на гореизложеното Централната избирателна комисия счита, че следва да върне преписката по назначаване на секционните избирателни комисии на територията на община Борован на РИК – Враца, за произнасяне при спазване разпоредбите на чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1, чл. 91, ал. 12 във връзка с ал. 7 от Изборния кодекс, Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК.

С оглед на гореизложеното на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Изборния кодекс Централна избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 72-НС от 20.10.2021 г. и решение № 68-ПВР/НС от 19.10.2021 г. на РИК – Враца.

ВРЪЩА административната преписка по решение № 72-НС от 20.10.2021 г. и решение № 68-ПВР/НС от 19.10.2021 г. на РИК – Враца, и УКАЗВА на комисията да се поизнесе с решение за назначаване на съставите на СИК на територията на община Борован при спазване на разпоредбите на Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения