Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 783-ПВР/НС
София, 22 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: реда за участие на представители на регистрираните за участие в изборите партии, коалиции и инициативни комитети, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, и на Българската академия на науките, в процеса на удостоверяване по чл. 213а ИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 213 и чл. 213а, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Органи, които удостоверяват съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 ИК и изискванията на техническата спецификация.

1. Удостоверяването на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване в съответствие с изискванията по чл. 213, ал. 3 ИК и изискванията на техническата спецификация се осъществява от Държавна агенция „Електронно управление“, съвместно с Български институт за стандартизация и Български институт по метрология.

2. Удостоверяването по 213а, ал. 2 ИК се извършва по методика, утвърдена от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ), председателя на Български институт по метрология (БИМ) и председателя на управителния съвет (УС) на Български институт за стандартизация (БИС).

II. Условия и ред за участие на представители на регистрираните в изборите партии, коалиции и инициативни комитети, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, и на Българската академия на науките, в процеса на удостоверяване по чл. 213а, ал. 2 ИК.

3. В процеса на удостоверяване по чл. 213а, ал. 2 ИК може да участват по един представител на регистрираните за участие в изборите партии, коалиции и инициативни комитети, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, както и не повече от двама представители на Българската академия на науките (БАН).

4. Представителите на регистрираните за участие в изборите партии, коалиции и инициативни комитети, на български неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, и на БАН, определени да участват в процеса на удостоверяване на съответствието на доставения тип техническо устройство за машинно гласуване с изискванията по чл. 213, ал. 3 ИК и изискванията на техническата спецификация, трябва да имат поне три години професионален опит в информатика или компютърни технологии и завършено висше образование по специалност от тази област.

5. Централната избирателна комисия създава и води входящ регистър на представителите на регистрираните за участие в изборите партии, коалиции и инициативни комитети, на български неправителствени организации, регистрирали наблюдатели, и на БАН, които ще участват в удостоверяване на съответствието по чл. 213а ИК.

6. Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, и българските неправителствени организации, които са регистрирали наблюдатели, предлагат по един представител, а БАН определя не повече от двама представители, които да бъдат вписани в регистъра по предходната точка.

7. Централната избирателна комисия регистрира представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети, българските неправителствени организации и на БАН въз основа на заявление, подписано от лицето или лицата, представляващи съответната партия, коалиция, инициативен комитет, неправителствена организация или БАН.

8. Централната избирателна комисия предоставя на ДАЕУ, БИС и БИМ информация за регистрираните представители на партии, коалиции, инициативни комитети, български неправителствени организации и БАН.

9. Регистрираните представители имат право да присъстват на отделните етапи в процеса на удостоверяването по чл. 213а, ал. 2 ИК, като им се осигурява достъп до помещенията, в които се извършва удостоверяването, при спазване на изискванията, определени от председателя на ДАЕУ, председателя на БИМ и председателя на УС на БИС.

10. Председателят на ДАЕУ, председателят на БИМ и председателят на УС на БИС или упълномощени от председателите длъжностни лица представят проект на доклад относно всички етапи на процеса на удостоверяването по чл. 213а, ал. 2 ИК пред регистрираните от Централната избирателна комисия представители на партии, коалиции, инициативни комитети, неправителствени организации и БАН в присъствието на не по-малко от трима членове на ЦИК.

11. Предоставянето на информация по предходната точка от органите по чл. 213а, ал. 2 ИК може да се извършва и под формата на експертна среща между представители на ДАЕУ, БИМ и БИС и представителите на партии, коалиции, инициативни комитети, български неправителствени организации и БАН, както и представители на ЦИК, в която се представят:

- процесът и активностите по удостоверяване на съответствието по чл. 213а, ал. 2 ИК;

- методологията и начинът на изпълнение от ДАЕУ, БИМ и БИС;

- технологията, по която се реализира машинното гласуване.

На участниците в експертната среща се осигурява достъп до предоставените устройства, функционални тестове и оглед на хардуерната им реализация, както и достъп до всички скриптове за изграждане на системен образ и на изходния код, предоставяне на възможност за инсталиране на инструменти за визуализиране и анализ.

12. Държавна агенция „Електронно управление“, Български институт по метрология и Български институт по стандартизация представят публичен доклад за удостоверяване на съответствието по чл. 213а ИК.

 


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения