Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 781-ПВР/НС
София, 22 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Сдружение на роверите“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 7 от 21.10.2021 г. от сдружение „Сдружение на роверите“, представлявано от Атанаска Кънчева Цанкова, чрез упълномощения представител Гергана Йовкова Спирова, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 1 4 ноември 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Атанаска Кънчева Цанкова – представляваща сдружението, в полза на Гергана Йовкова Спирова;

- пълномощно от Гергана Йовкова Спирова – упълномощен представител, в полза на 11 (единадесет) лица – представители на сдружение „Сдружение на роверите“;

- декларации по образец (Приложение № 45-ПВР/НС от изборните книжа) – 11 (единадесет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 11 лица за страната.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. на ЦИК, което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

На 21.10. 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от „Сдружение на роверите“ за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 10 от лицата отговарят на изискванията на Изборния кодекс, включително и на т. 21 от Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. на ЦИК, а за 1 лице са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 580-ПВР/НС от 23 септември 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Сдружение на роверите“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 10 (десет) упълномощени представители на сдружение „Сдружение на роверите“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Катя Иванова Чукарска-Йончева

...

2.

Асен Маринов Йончев

...

3.

Ива Асенова Йончева

...

4.

Надежда Асенова Йончева

...

5.

Йордан Митов Чукарски

...

6.

Красимир Стефанов Кирилов

...

7.

Гинка Енчева Мишкова

...

8.

Юлияна Стефанова Митева

...

9.

Борислава Николова Георгиева

...

10.

Христиан Драгомир Чехович

...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Свързани решения:

797-ПВР/НС/

Календар

Решения

  • № 3367-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3366-ЕП/НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

  • № 3365-НС / 25.05.2024

    относно: приемане на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии извън страната в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г. при гласуване с хартиени бюлетини

  • всички решения