Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 774-НС
София, 22 август 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-18-3 от 22.08.2014 г. от сдружение „Институт за развитие на публичната среда", представлявано от Антоанета Димитрова Цонева - председател, за регистрация с наблюдатели в изборите народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени удостоверение за актуално състояние на сдружението от 19 август 2014 г. по ф.д. № 4552/2003 г., издадено от СГС; пълномощно от Антоанета Димитрова Цонева, представляващ сдружението, в полза на 12 (дванадесет) лица - представители на сдружение „Институт за развитие на публичната среда"; списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица като наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „Институт за развитие на публичната среда" за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 12 упълномощени представители на сдружение „Институт за развитие на публичната среда", както следва:

 

Име, презиме, фамилия
1. Антоанета Димитрова Цонева
2. Ясен Юлиянов Лазаров
3. Светослав Николов Георгиев
4. Мария Радкова Костадинова
5. Красимира Антонова Величкова
6. Елена Николаева Андонова
7. Диана Василева Ефтимова
8. Цветан Свиленов Кадиев
9. Иван Георгиев Табаков
10. Ива Юлиянова Лазарова
11. Асен Георгиев Генов
12. Стефан Божидаров Манов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения