Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 772-ПВР/МИ
София, 14 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Несебър, област Бургас, назначена с Решение № 343-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-603/13.09.2011 г. от Атанас Ангелов Терзиев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в ОИК - Несебър, област Бургас. Предлага се на мястото на члена на комисията Александър Стоилов Александров да бъде назначен Константин Василев Кожухаров. Към предложението са приложени: заявление от Александър Стоилов Александров за освобождаването му, като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование на Константин Василев Кожухаров; заверено копие от пълномощно от Димитър Бойчев Петров представляващ ПП „ГЕРБ" на територията на област Бургас, с което преупълномощава Атанас Ангелов Терзиев да представлява ПП „ГЕРБ" пред ОИК - Несебър и на територията на община Несебър; заверено копие на Софийски градски съд за актуално правно състояние на ПП „ГЕРБ" от 20.07.2011 г.; заверено копие от решение на Софийски градски съд от 27.04.2010 г. за вписване в регистъра на политическите партии на промени в ръководството на ПП „ГЕРБ"; заверено копие от Софийски градски съд от 05.03.2007 г. за вписване на ПП „ГЕРБ" в регистъра на политическите партии.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Несебър, област Бургас, Александър Стоилов Александров, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение № 7 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Несебър, област Бургас, Константин Василев Кожухаров, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения