Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 771
София, 21 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, подадено от сдружение „МУЗИКАУТОР“ ЕИК 831005050, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Будапеща“ № 17, ет. 4, ел. поща: [email protected],  представлявано от Иван Димитров – изпълнителен директор, чрез юрисконсулт Силвина Борисова Антонова-Вълчева. Заявителят поставя въпроси, по които желае да му бъде отговорено, като заявява, че исканата информация е обществена по смисъла на ЗДОИ и посочва, че желае информацията да му бъде предоставена по електронен път на адрес: [email protected]

Заявлението е с вх. № НС-29-38/07.10.2021 г.

След като се запозна с поставените въпроси, Централната избирателна комисия счита, че формулираното от заявителя искане не представлява такова за достъп до обществена информация, тъй като са поставени въпроси, които нямат характер на обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), по следните съображения:

Правото да се търси и получава информация по реда на ЗДОИ е предпоставено от определянето на тази информация като общественозначима, като според дефиницията в чл. 2, ал. 1 ЗДОИ, обществена по смисъла на закона е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Поставените в заявлението вх. № НС-29-38/07.10.2021 г. въпроси не касаят информация, която да е свързана с обществения живот в страната и която да може да даде възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на ЦИК, съответно не отговаря на дефиницията на закона за неговия предметен обхват.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искане за предоставяне на достъп до обществена информация по заявление № НС-29-38/07.10.2021 г. от сдружение „МУЗИКАУТОР“ ЕИК 831005050, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Будапеща“ № 17, ет. 4, ел. поща: [email protected], представлявано от Иван Димитров – изпълнителен директор, чрез юрисконсулт Силвина Борисова Антонова-Вълчева, тъй като исканата информация няма характер на обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия пред Върховен административен съд.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1822-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1821-НС / 24.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за социална интеграция“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г

  • № 1820-НС / 24.03.2023

    относно: жалба от Методи Байкушев – пълномощник на коалиция от партии „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 97-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Благоевград

  • всички решения