Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 771-ПВР/МИ
София, 14 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Борован, област Враца, назначена с Решение № 352-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-584/12.09.2011 г. от Евгени Веселинов Червеняшки - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", за промени в ОИК - Борован, област Враца. Предлага се на мястото на члена на комисията Десислава Николаева Маркова да бъде назначен Владислав Иванов Иванов. Към предложението са приложени: декларация от Десислава Николаева Маркова за освобождаването й, като член на ОИК, поради трайна невъзможност; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; заверено копие от личната карта; заверено копие от диплома за завършено висше образование на Владислав Иванов Иванов; копие от пълномощно на името на Борислав Константинов Банчев - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за област Враца и пълномощно от Борислав Константинов Банчев, с което преупълномощава Евгени Веселинов Червеняшки да представлява ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" пред всички органи на централната и местна власт на територията на община Борован, както и пред всички избирателни комисии за произвеждане на изборите на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Борован, област Враца, Десислава Николаева Марковска, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 17 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Борован, област Враца, Владислав Иванов Иванов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения