Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 771-ПВР/МИ
София, 14 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Борован, област Враца, назначена с Решение № 352-ПВР/МИ от 16.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-584/12.09.2011 г. от Евгени Веселинов Червеняшки - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", за промени в ОИК - Борован, област Враца. Предлага се на мястото на члена на комисията Десислава Николаева Маркова да бъде назначен Владислав Иванов Иванов. Към предложението са приложени: декларация от Десислава Николаева Маркова за освобождаването й, като член на ОИК, поради трайна невъзможност; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; заверено копие от личната карта; заверено копие от диплома за завършено висше образование на Владислав Иванов Иванов; копие от пълномощно на името на Борислав Константинов Банчев - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за област Враца и пълномощно от Борислав Константинов Банчев, с което преупълномощава Евгени Веселинов Червеняшки да представлява ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" пред всички органи на централната и местна власт на територията на община Борован, както и пред всички избирателни комисии за произвеждане на изборите на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Борован, област Враца, Десислава Николаева Марковска, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 17 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Борован, област Враца, Владислав Иванов Иванов, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения