Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 770-ПВР/НС
София, 21 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от КП „Демократична България – Обединение“, срещу решение № 59-ПВР/НС от 15.10.2021 г. и решение № 60-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК 08 – Добрич

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № ПВРНС-15-23/17.10.2021 г., вписана в Eлектронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до РИК 08 – Добрич, и решенията по тях под № 119-ПВРНС от 17.10.2021 г. Жалбата е подадена от КП „Демократична България – Обединение“ чрез упълномощените представители Надежда Пампорова и Костадин Стефанов и е срещу решение № 59-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на Районна избирателна комисия – Добрич.

В петитума на жалбата се иска отмяна освен на цитираното решение и на Решение № 60-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК 08 – Добрич. По отношение на Решение № 60-ПВР/НС от 15.10.2021 г  жалбоподателят по настоящото производство чрез упълномощените си представители е подал и отделна жалба, вписана в Eлектронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до РИК 08 – Добрич, и решенията по тях, под № 120-ПВРНС от 17.10.2021 г. и входирана в ЦИК под № ПВРНС-15-24 от 17.10.2021 г.

Предмет на жалбите е извършеното по време на консултациите при кмета на община Генерал Тошево разпределение на ръководни и членски места в секционните комисии на територията на общината и назначените в резултат на тези консултации съобразно предложението на кмета на община Генерал Тошево поименни състави на СИК, по отношение на квотата, предоставена на коалиция „Демократична България – Обединение“. И в двете жалби се излагат твърдения за липса на съгласие по време на консултациите, като твърдението се мотивира с положените от представителите на коалицията подписи на протокола с добавен запис „С особено мнение“. Твърди се, че подадената жалба в вх. № 87-ПВР/НС от 12 октомври 2021 г. до РИК – Добрич, по която РИК се е произнесъла с оспореното решение 59-ПВР/НС от 15.10.2021 г., обективира особеното мнение на участвалите в консултациите лица и същата следва да се възприема като особено мнение. Посоченото волеизявление е с дата 11 октомври 2021 г.

Доколкото правата и задълженията на жалбоподателя по оспорените актове произтичат от еднакво фактическо състояние и относно тях е компетентен един и същ административен орган, на основание чл. 32 АПК, Централната избирателна комисия обединява производствата по жалби с вх. № ПВРНС-15-23/17.10.2021 г. и вх. № ПВРНС-15-24/17.10.2021 г.

В условията на залегналото в административния процес служебно начало и задължението на административния орган за служебно събиране на доказателства са предприети действия за изясняване на действителните факти от значение за случая. От Районна избирателна комисия – Добрич са изискани и съответно предоставени относими доказателства, а именно: преписка по жалба срещу Решение № 59-ПВР/НС/15.10.2021 г., преписка по жалба срещу Решение № 60-ПВР/НС/15.10.2021 г., в това число протокол от проведени при кмета на община Генерал Тошево консултации, придружително писмо от кмета на общината, поименни предложения на участвалите при проведените консултации партии и коалиции.

Производството е по чл. 73, ал. 1 ИК.

Централната избирателна комисия, като разгледа представените по административната преписка документи, намира жалбата за допустима, подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК в Осми изборен район – Добрички, а по същество същата за неоснователна.

След запознаване с преписката в цялост ЦИК приема за установена следната фактическа обстановка:

На 7 октомври 2021 г. в община Генерал Тошево е проведена среща между кмета на общината с представителите на местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции в Народното събрание във връзка с произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г., като на срещата са присъствали: КП ГЕРБ-СДС – Александрина Костова Йорданова, ПП „Има такъв народ“ – Иван Гавраилов Петров, КП „БСП за България“ – Георги Василев Георгиев, ПП „Движение за права и свободи“ – Саами Сали Муса, КП „Демократична България – Обединение“ – Стойо Йорданов Стоев и Георги Костадинов Стефанов, КП „Изправи се! Мутри вън!“ – Десислава Веселинова Иванова.

Не се установяват по преписката данни, нито се твърди от жалбоподателя, че проведените консултации са в нарушение на разпоредбите на изборното законодателство – както в частта по насрочване, отправяне на покана за участие, провеждане, участвали субекти, представени документи.

Не се оспорва, че на срещата са били представени писмени предложения за съставите на СИК и други необходими документи, съгласно Изборния кодекс. След проведените разисквания в изпълнение на разпоредбите на чл. 90, ал. 2 и чл. 91 от Изборния кодекс и при постигнато съгласие в хода на същите са определени броят на СИК, а така също е прието и разпределението на членовете на СИК и ръководните места между политическите партии на база на основното съотношение между партиите и коалициите на партии, представени в ЦИК, съгласно Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. и решение № 17-НС от  на РИК – Добрич.

От отразеното в придружителното писмо на кмета на община Генерал Тошево, с което е изпратен протоколът на РИК 08, се установява, че протоколът е изготвен в момент, следващ приключване на консултациите – същият е предоставен за подпис на участниците три дни по-късно – на 11.10.2021 г. Става ясно и от протокола, и от придружителното писмо, че към момента на провеждане на консултации е нямало възражения и не са изразявани отрицателни становища. Едва към момента на подписването му представителите на КП „Демократична България – Обединение“ – Стойо Йорданов Стоев и Георги Костадинов Стефанов са заявили, че са променили становището си.

На 12.10.2021 г. пред РИК – Добрич, упълномощените представители на КП „Демократична България – Обединение“– Стойчо Стоев и Георги Стефанов депозират жалба, в която се твърди неправилно разпределение на ръководните позиции на представителите на „Демократична България – Обединение“. Иска се от РИК – Добрич да извърши промяна на договореното на консултациите конкретно за СИК № 081200007 и СИК № 081200009. В тази връзка, тъй като документацията от проведените консултации все още не е била налична в РИК – Добрич, комисията изисква с писмо от кмета на община Генерал Тошево преписката по проведените консултации.

С вх. № 104-ПВР/НС от 14.10.2021 г. кметът на община Генерал Тошево – Валентин Димитров е представил на председателя на РИК – Добрич изискуемите по закон документи от проведените консултации с представителите на политическите партии на територията на общината, като изрично е посочено, че при тези консултации е постигнато споразумение между всички политически партии за броя членове и ръководни места в СИК и ПСИК. Както бе отбелязано по-горе, се установява от писмото на кмета на общината до РИК, че представителите на КП „Демократична България – Обединение“ едва след изготвянето на протокола, (удостоверяващ проведените консултации и постигнатото съгласие) са променили своята позиция и са го подписали с особено мнение, като към този момент не са изложили мотиви за това.

С решение № 59-ПВР/НС от 15.10.2021 г. РИК – Добрич е оставила без уважение жалбата на КП „Демократична България – Обединение“ за разпределение на ръководните места в СИК № 081200007 и СИК № 081200009 в гр. Генерал Тошево. С решение № 60-ПВР/НС от 15.10.2021 г. РИК – Добрич е назначила съставите на СИК за община Генерал Тошево съгласно предложението на кмета на община Генерал Тошево, с вх. № 104-ПВР/НС/14.10.2021 г. и е утвърдила списъците на резервните членове на СИК за община Генерал Тошево.

На 17.10.2021 г., с вх. № ПВРНС-15-23, в Централната избирателна комисия е депозирана разглежданата в настоящото производство жалба срещу решения с № 59-ПВР/НС от 15.10.2021 г. и № 60-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК – Добрич.

На база на посочената фактическа обстановка, с оглед документите по преписката и при съобразяване на разпоредбите на Изборния кодекс Централна избирателна комисия счита, че решения с № 59-ПВР/НС от 15.10.2021 г. и № 60-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК – Добрич, оспорването по които е обединено в настоящото производство, следва да бъдат потвърдени по следните съображения:

По същество в жалбата не се съдържат данни за ощетяване на жалбоподателя в посока брой членове и брой ръководни длъжности, нито се твърди, че не е изпълнено заявено за включване на представител на жалбоподателя в конкретни секции, а се заявява изрично, че не са уважени изложените в особеното мнение (жалба) конкретни искания във вече назначените състави – на заявените и вече назначени лица да се извърши промяна на длъжностите.

Конкретното искане на жалбоподателя е в две секции предоставените членски места да бъдат трансформирани в ръководни, за сметка на други две секции, където ръководните да бъдат трансформирани в членски.

Централната избирателна комисия счита, че РИК 08 – Добрич е следвало изобщо да остави без разглеждане депозираната на 12 октомври 2021 г. пред тях жалба, тъй като същата не е насочена към конкретен индивидуален административен акт, доколкото правната теория и безпротиворечивата съдебна практика са еднозначни в становището, че протоколите от проведени консултации при кметовете на общини не са обжалваеми актове по смисъла на АПК. Въпреки това, тъй като жалбата е възприета като сигнал и РИК 08 – Добрич има правомощия за разглеждане на сигнали, съответно се е произнесла по него с оглед охрана на обществения интерес и с оглед реализиране на правото на защита на жалбоподателя, ЦИК приема, че решение 59-ПВР/НС от 15.10.2021 г. е законосъобразно, с правилни правни изводи и издадено в съответствие с правомощията на РИК 08 – Добрич, поради което същото следва да бъде оставено в сила.

Що се касае до решение 60-ПВР/НС от 15.10.2021 г. на РИК 08 –Добрич, с което са назначени в условията на обвързана компетентност, при постигнато съгласие по време на консултациите, поименните състави на СИК на територията на община Генерал Тошево, ЦИК намира и това решение за правилно, законосъобразно и мотивирано и по тази причина същото следва да бъде оставено в сила.

При извършената детайлна проверка се установява, че представените към писмото на кмета до районната избирателна комисия поименни предложения са същите, които се съдържат в Приложение 1 към решение 60-НС/14.06.2021 г. на РИК 08 – Добрич. Комисията, в условия на обвързана компетентност, е съобразила предложението на кмета на община Генерал Тошево.

От своя страна, извършената справка установява, че всички поименни предложения на коалиция „Демократична България – Обединение“ за съставите на СИК са удовлетворени и посочените от тях лица са включени в съставите на секционните комисии.

Нещо повече, не е нарушен квотният принцип, тъй като предоставената на жалбоподателя квота освен че е в размера, посочен в протокола – 49 места общо, от които 20 ръководни, дори е предоставено едно допълнително място, тоест, за коалиция „Демократична България – Обединение“ са предоставени и усвоени от коалицията 50 броя общо. 

Следва да се отбележи, че в жалбата не се съдържат твърдения в обратен смисъл, напротив, жали се единствено по отношение на 4 секции и то не липсата на предоставена квота, а несъгласието на жалбоподателя с позицията, на която са назначени тези лица. При проверката на ЦИК не се констатира несъответствие в прилагането на методиката за принципа на най-големия остатък, спазено е и квотното съотношение при разпределението между парламентарно представените партии, съдържанието на поименния списък е на база на поименните предложения на политическите субекти, участвали в консултациите, а при наличие на постигнато съгласие по смисъла на чл. 91, ал. 12 ИК районната избирателна комисия назначава съставите на СИК изцяло съобразно предложението на кмета.

Конкретно за посочени секции жалбоподателят иска извършване на разпределение по начин, различен от предложението на кмета. Не се претендира промяна в обемите на квотите спрямо квотите на останалите политически субекти, участвали в консултациите. След като РИК е спазила нормативните изисквания и методическите указания по отношение на назначаване на СИК и при наличие на постигнато съгласие на проведените консултации при кмета на община Генерал Тошево, не са налице основания за отмяна на оспореното пред ЦИК решение за назначаване на СИК в община Генерал Тошево.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централна избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 59-НС/14.06.2021 г. на Районна избирателна комисия – Добрич, с което са назначени поименните състави на СИК в община Генерал Тошево.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 60-НС/14.06.2021 г. на Районна избирателна комисия – Добрич, с което са назначени поименните състави на СИК в община Генерал Тошево.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд – Добрич.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1802-НС / 20.03.2023

    относно: назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1801-НС / 20.03.2023

    относно: регистрация на анкетьори от „ГАЛЪП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ БОЛКАН“ АД, която ще извършва проучване „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1800-НС / 20.03.2023

    относно: постъпили жалби от Кирил Николаев Тодорин, Васка Йорданова Рачева, Радослав Иванов Лютаков, Христина Георгиева Венчева срещу решение № 83-НС от 13.03.2023 г. на РИК 13 – Пазарджик, за установяване на нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 ИК

  • всички решения