Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 770-МИ
София, 14 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба против решение № 31 от 28.08.2011 г. на Общинската избирателна комисия в община Макреш, област Видин

Постъпила е жалба с вх. № 663/04.09.2011 г. на ЦИК от Пламен Йорданов Станкулов, упълномощен представител на Коалиция за България за област Видин. Във връзка с постъпилата жалба Централната избирателна комисия е изискала оспорваното решение № 31, прието на заседание на ОИК в община Макреш и обявено съгласно чл. 33, ал. 2 от ИК на 29.08.2011 г. С обжалваното решение ОИК в община Макреш е определила броя на изборните райони и номерата на избирателните секции в община Макреш. Със същото решение ОИК е определила и броя на членовете на секционните избирателни комисии в общината. В жалбата се твърди, че решение № 31 от 28.08.2011 г. на ОИК в община Макреш е взето при нарушение на чл. 33, ал. 1, т. 3 от ИК, където е записано, че ОИК само „назначава секционните избирателни комисии и утвърждава списъците на резервните членове".
Жалбоподателят иска отмяна на горецитираното решение на ОИК в община Макреш. Към жалбата са приложени копия от следните документи: жалба от Пламен Йорданов Станкулов, копие от обжалваното решение № 31 от 28.08.2011 г. на ОИК и пълномощно на името на Пламен Йорданов Станкулов от представляващия Коалиция за България Сергей Дмитриевич Станишев, приложено към преписката с вх. № 829/14.09.2011 г.
От така установената фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:
Жалбата е подаден от надлежно легитимирано лице, но след изтичане на установения в чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс срок, поради което следва да се остави без разглеждане. Обжалваното решение е обявено на 29.08.2011 г., а жалбата е подадена на 01.09.2011 г.
Предвид изложените съображения и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустима подадената с вх. № 663 от 04.09.2011 г. на ЦИК от Пламен Йорданов Станкулов, упълномощен представител на Коалиция за България за област Видин, жалба срещу решение № 31 от 28.08.2011 г. на ОИК в община Макреш, с което се определят броят на изборните райони, номерата на избирателните секции и броят на членовете на секционните избирателни комисии в община Макреш, област Видин.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3067-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3066-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3065-ЕП/НС / 12.04.2024

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения